ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ร้านสะดวกซื้อปิด 2 ทุ่ม-ห้างฯ เปิดเฉพาะซุปเปอร์ฯ ยา ธนาคาร

ราชกิจจาฯ ประกาศ ให้ร้านสะดวกซื้อปิด 2 ทุ่ม-ห้างฯ เปิดเฉพาะซุปเปอร์ฯ ยา ธนาคาร

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27)

โดยมิให้ประชาชนในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และจังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ออกจากเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 นาฬิกา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้บังคับใช้

ทั้งนี้ ราชกิจจานุเบกษาได้กำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน เฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้เปิดได้ตามเงื่อนไข ระเบียบและมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด ดังนี้

– การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม รวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. แต่คงห้ามบริโภคในร้าน โดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคเท่านั้น


– ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่คล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการถึง 20.00 น. และเปิดให้บริการเฉพาะการจำหน่ายสินค้าและอุปโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ยา และเวชภัณฑ์ ซูเปอร์มาร์เก็ต เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ การก่อสร้าง ธนาคาร สถาบันการเงินหรือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์ และพัสดุภัณฑ์ การให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา การให้บริการฉีดวัคซีนหรือบริการทางการแพทย์

ข่าวจาก : มติชน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ