มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 75 อัตรา

 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 75 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) ตำแหน่งอาจารย์

1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คณะนิติศาสตร์

1) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา อัตราเลขที่ 1162 และ อัตราเลขที่ 1164 (2 อัตรา)

2) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชากฎหมายเพื่อการพัฒนา อัตราเลขที่ 1612 (1 อัตรา)

3) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายมหาชน อัตราเลขที่ 1374 (1 อัตรา)

4) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายแพ่ง อัตราเลขที่ 1166 (1 อัตรา)

5) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ อัตราเลขที่ 814 (1 อัตรา)

6) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายทั่วไป อัตราเลขที่ 615, 703, 815 และอัตราเลขที่ 1613 (4 อัตรา)

7) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชากฎหมายทั่วไป อัตราเลขที่ 1698 (1 อัตรา)

8) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชากฎหมายพาณิชย์ อัตราเลขที่ 1160 (1 อัตรา)

9) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชากฎหมายพาณิชย์ อัตราเลขที่ 48 (1 อัตรา)

คณะบริหารธุรกิจ

1) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ อัตราเลขที่ 542 (1 อัตรา)

2) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาการบริหารทั่วไป อัตราเลขที่ 1457 (1 อัตรา)

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

1) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อัตราเลขที่ 1714 (1 อัตรา)

คณะมนุษยศาสตร์

1) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ อัตราเลขที่ 1352 (1 อัตรา)

2) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทย อัตราเลขที่ 622 (1 อัตรา)

3) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทย อัตราเลขที่ 833 และอัตราเลขที่ 986 (2 อัตรา)

4) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาไทย อัตราเลขที่ 1618 (1 อัตรา)

5) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาลาว อัตราเลขที่ 721 (1 อัตรา)

6) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาจีน อัตราเลขที่ 968 (1 อัตรา)

7) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษารัสเซีย อัตราเลขที่ 1460 (1 อัตรา)

8) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชาภาษาตะวันตก สาขาวิชาภาษารัสเซีย อัตราเลขที่ 1178 (1 อัตรา)

9) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อัตราเลขที่ 1344 (1 อัตรา)

10) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อัตราเลขที่ 547 (1 อัตรา)

11. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ อัตราเลขที่ 964 (1 อัตรา)

คณะรัฐศาสตร์

1) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกลุ่มวิชาการปกครอง อัตราเลขที่ 1622 (1 อัตรา)

2) ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดกลุ่มวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อัตราเลขที่ 1045 (1 อัตรา)

คณะวิทยาศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาชีววิทยา อัตราเลขที่ 1005 (1 อัตรา)

2. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาชีววิทยา อัตราเลขที่ 1187 (1 อัตรา)

3. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาชีววิทยา อัตราเลขที่ 1195 (1 อัตรา)

4. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชาชีววิทยา อัตราเลขที่ 1497 (1 อัตรา)

5. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาชีววิทยา อัตราเลขที่ 1502 (1 อัตรา)

6. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ อัตราเลขที่ 587 (1 อัตรา)

7. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ อัตราเลขที่ 1193 (1 อัตรา)

8. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาฟิสิกส์ อัตราเลขที่ 1623 (1 อัตรา)

9. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อัตราเลขที่ 991 (1 อัตรา)

10. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อัตราเลขที่ 1003 (1 อัตรา)

11. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัด ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อัตราเลขที่ 1709 (1 อัตรา)

12. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อัตราเลขที่ 1626 (1 อัตรา)

13. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย อัตราเลขที่ 994 (1 อัตรา)

14. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาสถิติ อัตราเลขที่ 1183 (1 อัตรา)

15. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อัตราเลขที่ 12 (1 อัตรา)

16. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชารังสีเทคนิค อัตราเลขที่ 1002 ( 1 อัตรา)

17. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาเคมี อัตราเลขที่ 1504 (1 อัตรา)

18. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาเคมี อัตราเลขที่ 1512 (1 อัตรา)

19. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาเคมี อัตราเลขที่ 1516 (1 อัตรา)

คณะศึกษาศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย อัตราเลขที่ 1358 (1 อัตรา)

2. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย อัตราเลขที่ 1362 (1 อัตรา)

3. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลานามัย อัตราเลขที่ 1482 (1 อัตรา)

4. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาพื้นฐานการศึกษา อัตราเลขที่ 1217 (1 อัตรา)

5. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา อัตราเลขที่ 1018, 1019 และอัตราเลขที่ 1346 (จำนวน 3 อัตรา)

6. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อัตราเลขที่ 1477 (1 อัตรา)

7. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา อัตราเลขที่ 573 และอัตรา เลขที่ 1475 (2 อัตรา)

8. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและอาชีวศึกษา อัตราเลขที่ 1369 และอัตราเลขที่ 1621 (2 อัตรา)

9. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อัตราเลขที่ 1037 ( 1 อัตรา)

10. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อัตราเลขที่ 1360 ( 1 อัตรา)

11. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อัตราเลขที่ 1364 (1 อัตรา)

12. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อัตราเลขที่ 1485 (1 อัตรา)

13. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อัตราเลขที่ 1702 (1 อัตรา)

14. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อัตราเลขที่ 94 (1 อัตรา)

15. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อัตราเลขที่ 1484 (1 อัตรา)

16. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน อัตราเลขที่ 1489 (1 อัตรา)

คณะเศรษฐศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ ศึกษา อัตราเลขที่ 752 (1 อัตรา)

2. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการบริหารความเสี่ยง อัตราเลขที่ 1053 (1 อัตรา)

3. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม อัตราเลขที่ 1062 (1 อัตรา)

คณะสาธารณสุขศาสตร์

1. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาเอก สังกัดสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อัตราเลขที่ 1131 (1 อัตรา)

คณะสื่อสารมวลชน

1. ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิปริญญาโท สังกัดสาขาวิชาสื่อสารมวลชน อัตราเลขที่ 1446 และอัตราเลขที่ 1713 (2 อัตรา)

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัคร ที่งานบริหารงานบุคคล กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้า 09.00 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบ่าย 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ