การบินไทย เลิกจ้างพนักงานอีกล็อต 854 คน เหตุขาดทุนสะสม

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศเลิกจ้างพนักงาน 854 คน เผยเหตุผลต้องการตัดรายจ่าย เพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ แต่จะมีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย

เมื่อวานนี้ (25 มิถุนายน 2564) ไทยพีบีเอส รายงานว่า นายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล และรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศที่ 026/2564 เรื่อง การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชยพนักงาน

โดยบริษัท การบินไทย แจ้งเลิกจ้างพนักงานจำนวน 854 คน สืบเนื่องจากประสบปัญหาขาดทุนสะสมต่อเนื่องมายาวนาน และประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถประกอบกิจการการบินได้ตามปกติ จนต้องเข้าสู่กระบวนการพื้นฟูกิจการ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงองค์กรทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านแรงงาน ด้านการลงทุน หรือด้านกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจ เพื่อลดต้นทุนทุกด้านลง ให้สามารถประกอบกิจการต่อไปเพื่อให้มีกระแสเงินสดเพียงพอสำหรับชำระหนี้ให้แก่บรรดาเจ้าหนี้ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการ ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเลิกจ้างจะมีผลในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ สิ้นสุดเวลาทำการ โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าชดเชย เงินอื่น ๆ ตามกฎหมาย และเงินที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างหรือระเบียบบริษัทฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ดังต่อไปนี้

1. ค่าจ้างถึงวันทำงานวันสุดท้าย
2. วันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ยังไม่ได้ใช้
3. ค่าชดเชย
4. สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. เงินบำเหน็จ

ซึ่งทั้งหมดนี้บริษัทฯ จะจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับพนักงานที่บริษัทฯ ไม่ได้รับภาระภาษีให้ และหนี้จำนวนใด ๆ ของพนักงานที่ถูกเลิกจ้างมีอยู่ต่อบริษัทฯ หรือสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด

อย่างไรก็ตาม พนักงานยังคงมีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ จนถึงวันที่การเลิกจ้างมีผล ฉะนั้นพนักงานจึงยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานนโยบาย ระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ ทุกฉบับอย่างเคร่งครัด หากพบว่าพนักงานรายใดกระทำการผิดกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นโยบายระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาดำเนินการทางวินัยกับพนักงานอย่างเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการเลิกจ้างพนักงานที่กระทำผิดนั้นโดยทันที และไม่จ่ายค่าชดเชย

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ