ผู้การ ตร.ออกแถลงลงโทษ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล แฟนเจนนี่ ปมแจงโซเชียลWFH

ผู้การ ตร.ออกแถลงการณ์ ลงโทษภาคทัณฑ์ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล แฟนเจนนี่

จากกรณีดราม่าสนั่นโลกออนไลน์ ขณะ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ” กับหวานใจหนุ่ม “นายตำรวจหนุ่มหล่อ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือยิว” ไลฟ์สดร่วมกัน และมีแฟนคลับเข้ามาถามแฟนหนุ่มว่า “ไม่ได้ไปทำงานหรอคะ” โดย “หนุ่มยิว” ตอบว่า “เขา Work From Home กันอยู่” เป็นเหตุให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากประชาชนเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของตํารวจ และองค์กรตํารวจโดยรวม ซึ่งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ได้กําหนดแนวทางการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของข้าราชการตํารวจไว้ และจเรตํารวจแห่งชาติได้กําชับให้ข้าราชการตํารวจทุกนายถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

 

ตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี โดย พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ ผบก.ภ.จว.ปัตตานี จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาข้อบกพร่อง ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงสําหรับประเด็นการปฏิบัติงานแบบ Work from home หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งนั้น

สืบเนื่องจากห้วงเดือนพฤษภาคม 2564 ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และมีข้าราชการตํารวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ซึ่งทําหน้าที่ยามรักษาการณ์ทางเข้า-ออก ได้รับเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทําการกักตัว จํานวนหลายนาย ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีนโยบายให้ทํางานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทํางาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19


ประกอบกับตามหนังสือจังหวัดปัตตานีแจ้งให้หน่วยราชการพิจารณาดําเนินการ เรื่องข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 22 และ 23 เรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ ลดจํานวนบุคคลที่อยู่ประจําสถานที่ตั้ง เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและให้ดํารงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา พร้อมถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งได้ทันที

ล่าสุด คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือยิว มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อ รัชนก สุวรรณเกตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ค.2564 เวลาประมาณ 20.00 น.และได้มีการกล่าวถึงในประเด็นคําพูด “Work From Home” ซึ่งเป็นการใช้คําพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง และไม่อธิบายให้บุคคลทั่วไปที่ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง จึงทําให้ประชาชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ ส่งผลทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาเห็นว่าการกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือยิว เป็นการกระทําที่ขาดความรอบคอบในการคิดวิเคราะห์การใช้ถ้อยคําเพื่อสื่อสารกับคนทั่วไป ไม่ระมัดระวัง ขาดการไตร่ตรอง ทําให้ถ้อยคําที่สื่อความหมายออกไปแล้วเกิดความเคลือบแคลงสงสัย จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากบุคคลทั่วไปเป็นจํานวนมาก ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และเกิดความเสียหายต่อข้าราชการตํารวจโดยส่วนรวม

ประกอบกับ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนจริง ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีการสั่งการและกําชับแล้ว ถือได้ว่าพฤติการณ์การกระทําของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กล่าวคือ ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร และต้องไม่กระทําหรือละเว้นการกระทําใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตํารวจในการนี้ ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษ “ภาคทัณฑ์” ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ