ลดค่าไฟ ค่าน้ำ ช่วงโควิด 2564 เช็กเงื่อนไข ใช้แค่ไหนต้องจ่ายเท่าไร

บ้านไหนได้ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ช่วงโควิด 19 ระบาดในปี 2564 กันบ้าง มาตรวจสอบรายละเอียด พร้อมคำนวณว่าต้องจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ เท่าไร

ช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังไม่คลี่คลายดี หลายบริษัทเลยให้พนักงาน Work from Home ขณะที่หลายคนก็พยายามอยู่บ้านในวันหยุด เพื่อลดความเสี่ยงออกไปรับเชื้อ ซึ่งนั่นก็ทำให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ดังนั้น ภาครัฐจึงออกมาตรการช่วยเหลือด้วยการลดค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา อีกครั้ง ในช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ว่าแต่…บ้านไหนจะได้ใช้ไฟฟรี น้ำฟรี หรือได้ส่วนลดเท่าไรบ้าง เรารวบรวมมาสรุปให้ทราบกันตรงนี้


มาตรการลดค่าไฟฟ้า ช่วงโควิด 2564


 

ระยะเวลาดำเนินการมาตรการจะอยู่ในช่วง 2 เดือน คือ

 • รอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน 2564)
 • รอบบิลเดือนมิถุนายน 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2564)

โดยใช้บิลเดือนเมษายน 2564 (จดหน่วยในวันใดวันหนึ่ง ระหว่างวันที่ 14 เมษายน – 13 พฤษภาคม 2564) เป็นเดือนฐานในการคำนวณ ซึ่งจะมีทั้งบ้านที่ได้ใช้ไฟฟ้าฟรี และได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้า ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ใช้ไฟฟรี

ประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไป

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 (การไฟฟ้านครหลวง) และ 1.1.1 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) คือ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จะได้รับส่วนลดคือ

 • ใช้ไฟฟรี 90 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564
 • ตั้งแต่หน่วยที่ 91 เป็นต้นไป คิดค่าไฟตามปกติ

ประเภทกิจการขนาดเล็ก

สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่เป็นกิจการขนาดเล็ก ประเภท 2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 2.1 และ 2.2 (การไฟฟ้านครหลวง) โดยไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ จะได้รับส่วนลด คือ

 • ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรก (รวมค่าบริการ) โดยให้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564
 • ตั้งแต่หน่วยที่ 51 เป็นต้นไป คิดค่าไฟตามปกติ

กลุ่มที่ 2 ลดค่าไฟ

          สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1.2 และ 1.2 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) 1.2 และ 1.3 (การไฟฟ้านครหลวง) คือ

 • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์เกิน 5 แอมป์ และมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่ติดตั้งมิเตอร์ไม่เกิน 5 แอมป์ แต่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย/เดือน ติดต่อกัน 3 เดือนขึ้นไป
 • ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ที่ใช้อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ ติดตั้งเครื่องวัด TOU (Time of Use)

ได้ส่วนลดเท่าไร

คำนวณค่าไฟจากเดือนฐาน คือยึดจากรอบบิลในเดือนเมษายน 2564 เป็นหลัก โดยแบ่งเป็น 4 กรณี คือ

1. ใช้ไฟน้อยกว่า หรือเท่ากับรอบบิลเดือนเมษายน 2564

          จะคิดค่าไฟฟ้าตามหน่วยการใช้ไฟฟ้าจริงของเดือนนั้น ๆ

ตัวอย่าง

 • เดือนเมษายน 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ขณะที่ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไปเพียง 200 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 200 หน่วย
 • เดือนเมษายน 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย ขณะที่ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 400 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน
2. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนเมษายน 2564 แต่ไม่เกิน 500 หน่วย

          คิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564

ตัวอย่าง

 • เดือนเมษายน 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนมิถุนายน 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 450 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน
 • เดือนเมษายน 2564 ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนมิถุนายน 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 500 หน่วย ก็จะคิดค่าไฟที่ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน
3. ใช้ไฟฟ้ามากกว่ารอบบิลเดือนเมษายน 2564 และเกิน 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย

          จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่ายเพียง 50%

ตัวอย่าง
เดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 2564 ใช้ไฟฟ้าไป 900 หน่วย จะคิดค่าไฟดังนี้
คิดค่าไฟ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน + ส่วนเกินจากเดือนเมษายน 500 หน่วย ให้จ่าย 50%
เท่ากับต้องจ่ายเงินในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 400 หน่วย + 250 หน่วย = 650 หน่วย

4. ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 1,000 หน่วยขึ้นไป

          จะคิดหน่วยเท่ากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2564 ส่วนหน่วยที่เกินมาให้จ่าย 70%

ตัวอย่าง
เดือนเมษายน ใช้ไฟฟ้า 400 หน่วย แต่ในรอบบิลเดือนพฤษภาคม ใช้ไฟฟ้าไป 1,200 หน่วย จะคิดค่าไฟดังนี้

          คิดค่าไฟ 400 หน่วย เท่ากับเดือนเมษายน + ส่วนเกินจากเดือนเมษายน 800 หน่วย ให้จ่าย 70%
เท่ากับต้องจ่ายเงินในรอบบิลเดือนพฤษภาคม 400 หน่วย + 560 หน่วย = 960 หน่วย


วิธีตรวจสอบว่าบ้านเราได้สิทธิ์ลดค่าไฟหรือไม่


หากบ้านไหนได้สิทธิ์ จะได้รับส่วนลดอัตโนมัติ โดยตรวจสอบได้จากช่องทางต่าง ๆ คือ

1. บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม และมิถุนายน 2564 

2. ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์

การไฟฟ้านครหลวง (สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ สมุทรปราการ และนนทบุรี)

 • เว็บไซต์ mea.or.th
 • แอปพลิเคชัน MEA Smart Life
 • Line : MEA Connect

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (สำหรับจังหวัดอื่น ๆ)

 • เว็บไซต์ pea.or.th
 • แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

มาตรการลดค่าน้ำประปา ช่วงโควิด 2564


ใครได้สิทธิ์

ผู้ใช้น้ำประปา ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร ฯลฯ ผู้ใช้น้ำประปา ประเภทกิจการขนาดเล็ก เช่น กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำไม่เกิน ¾ นิ้ว หรือ 6 หุน

โดยได้สิทธิ์ทั้งพื้นที่ของการประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

ได้ส่วนลดเท่าไร

ได้ส่วนลดค่าน้ำประปา 10% อัตโนมัติ เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 (ใบแจ้งค่าน้ำประปาที่ออกในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564)


วิธีตรวจสอบว่าบ้านเราได้สิทธิ์ลดค่าน้ำหรือไม่


สามารถดูได้จากบิลแจ้งค่าน้ำประปา ดังนี้
ทั้งนี้ หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามศูนย์บริการข้อมูล หรือเฟซบุ๊กของหน่วยงานที่เราใช้ไฟฟ้าหรือน้ำประปาได้เลย

* หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ข่าวจาก : kapook
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ