สำนักนวัตกรรมดิจิทัลฯ มอ.รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บัดนี้-8มิ.ย.64

 

สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

1. พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศบุคลากร  6 อัตรา

 • อัตราจ้าง : อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ทั้งนี้ หากผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน และผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก อาจจะได้รับการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างให้สูงขึ้น แต่ไม่เกิน อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,750 บาท 
 • สวัสดิการ : ตรวจสุขภาพประจำปี ประกันอุบัติเหตุ และสวัสดิการอื่นตามนโยบายของสำนักนวัตกรรมดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# หรือ ภาษา JAVA ได้
 • มีความรู้ภาษา SQL ในการจัดการฐานข้อมูล กรณีที่มีประสบการณ์การใช้งาน ORACLE DE จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Net Framework, ASP.NET, Bootstrap จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพร้อมที่จะนำมาพัฒนางานในหน้าที่
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2. พัฒนา Software โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน 4 อัตรา

 • อัตราจ้าง : อัตราค่าจ้างตามตกลง โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน 
 • สวัสดิการ : – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอื่นตามนโยบายของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
 • มีทักษะในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object Oriented
 • สามารถเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Studio ได้
 • สามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C# หรือ ภาษา JAVA ได้
 • มีความรู้ภาษา SQL ในการจัดการฐานข้อมูล กรณีที่มีประสบการณ์การใช้งาน ORACLE DB จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมด้วย Net Framework โดยใช้ WPF, WCF จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพร้อมที่จะนำมาพัฒนางานในหน้าที่
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

3. Customer Support โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงิน 1 อัตรา

 • อัตราจ้าง : อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท โดยมีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 6 เดือน 
 • สวัสดิการ : – ตรวจสุขภาพประจำปี – ประกันอุบัติเหตุ – สวัสดิการอื่นตามนโยบายของสำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร :

 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่เรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำ Work Flow เบื้องต้นได้
 • มีทักษะในการทดสอบระบบ ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ภาษา SQL ในการจัดการฐานข้อมูล
 • สามารถเขียนโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะะด้านการติดต่อสื่อสาร เจรจาต่อรอง และเขียนเอกสาร
 • มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • รักการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และพร้อมที่จะนำมาพัฒนางานในหน้าที่
 • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มิถุนายน 2564 สอบถามโทร 0-7428-2107 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://diis.psu.ac.th/pr-news/2002-psudiis07052564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ