ประกาศ พ.ร.ฎ.เลื่อนใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปอีก 1 ปี

พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกา กำหนดหน่วยงานและกิจการที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้บังคับ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ขยายเวลาบังคับใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ออกไปอีก 1 ปี ตามที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ในส่วนที่กำหนดระยะเวลาใช้บังคับ ทำให้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 มิถุนายน 2565


อย่างไรก็ตามในพระราชกฤษฎีกา ระบุถึงเหตุผลเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ทำให้หลายภาคส่วนยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคค พ.ศ.2562

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ