ผู้ว่าฯสุราษฎร์สั่งห้ามขรก.-จนท.รัฐ ออกนอกจว. ฝืนลองดีฮึ่มฟันวินัย

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ยกระดับเข้มคุมโควิด-19 ห้ามข้าราชการ บุคลากรภาครัฐ ออกนอกพื้นที่จังหวัดเด็ดขาด ยกเว้นกรณีจำเป็นให้ขออนุญาตก่อน ฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามต้องถูกลงโทษทางวินัย


วันที่ 30 เม.ย.2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ลงนามในหนังสือที่ สฎ 0017.5/ว2947 ลงวันที่ 30 เม.ย.2564 เรื่อง ห้ามข้าราชการและบุคลากรภาครัฐออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ถึงหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย นายกเทศมนตรีเมืองท่าข้าม นายกเทศมนตรีเมืองนาสาร และนายกเทศมนตรีเมืองดอนสัก


โดยหนังสือระบุว่า เนื่องด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในระดับประเทศ พบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ประกอบกับสถานการณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมาก และยังพบว่า ข้าราชการบางส่วน ยังมีการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นปกติ ทำให้ไม่สามารถลดการหยุดยั้งเชื้อโรคได้ รวมทั้งข้าราชการบางส่วน เมื่อเดินทาง กลับมาปฏิบัติราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นบุคคลกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้การเฝ้าระวัง สกัดกั้นยับยั้งป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความ ในข้อ 7(1) และข้อ 13 ของข้อกำหนดซึ่งออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดมาตรการ ดังนี้


1.ห้ามข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนบุคลากรหน่วยงานของรัฐในสังกัด เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยไม่ได้รับอนุญาต


2.กรณีจำเป็นต้องออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ขออนุญาตหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำกับดูแลแล้วแต่กรณี


3.กรณีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานนายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็น และขออนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรง


4.กรณีเมื่อได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อเดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ปฏิบัติตามมาตร การของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการทางวินัยตาม พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551


โดยให้ดำเนินการและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย


วันเดียวกัน ศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 สำนักงานสาธารณ สุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) พบผู้ป่วยรายใหม่ 52 ราย มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 707ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 104 ราย เหลืออยู่ระหว่างรักษาตัว 602 ราย โดยผู้ป่วยมากที่สุดจากพื้นที่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี 302 ราย และ อ.เวียงสระ 105 ราย 


ข่าวจาก : Khaosod Online

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ