สำนักงาน ก.พ.ยกแผนปฏิรูปปี’65-70 โต้โซเชียล ปมข่าวไม่บรรจุนศ.แพทย์

“สำนักก.พ.” ยัน คกร.-ก.พ.-สธ. ร่วมทำแผนปฏิรูปฯ65-70 รองรับนศ.แพทย์-ทันตแพทย์ จ่อ เสนอครม. ชี้ ข้อความออนไลน์คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ปมกระแสข่าวนศ.ทันตแพทย์ไม่ได้รับการบรรจุขรก.

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานก.พ. ชี้แจงผ่านเพจเฟซบุ๊ก กรณีข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผู้แชร์ข้อมูลว่า “นักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการในระหว่างชดใช้ทุน และขึ้นอยู่กับการจัดสรรตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณ โดยในปี 2564 จะเป็นปีสุดท้ายที่จะบรรจุเป็นข้าราชการ หลังจากนี้สถานะอาจจะเป็นลูกจ้างทั่วไป แต่จบการศึกษามายังต้องใช้ทุนอยู่เหมือนเดิม” ว่า สำนักงานก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)

ขอเรียนว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง เนื่องจากที่ผ่านมาการบริหารอัตรากำลังเพื่อบรรจุนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ตั้งแต่ปี 2547–2563 นั้น คปร.ได้จัดสรรอัตราข้าราชการให้กับกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งสิ้น 122,430 ตำแหน่ง โดยในจำนวนนี้เป็นตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์ รวม 25,035 ตำแหน่ง (นายแพทย์ 19,275 ตำแหน่ง และทันตแพทย์ 5,760 ตำแหน่ง)

อีกทั้ง คปร. สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกันจัดทำ “แผนปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข” ซึ่งประกอบด้วย 3 มาตรการหลักที่จะต้องดำเนินการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ปฏิรูประบบบริการ เพื่อก้าวข้ามความขาดแคลนกำลังคน มาตรการที่ 2 ยกระดับการให้บริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง มาตรการที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบสุขภาพ

โดยเมื่อเปรียบเทียบอัตรากำลังตำแหน่งนายแพทย์และทันตแพทย์กับเป้าหมาย ความต้องการกำลังคนของกระทรวงสาธารณสุขตามแผนปฏิรูปฯ ดังกล่าวพบว่า ในปี 2564 มีจำนวนอัตรากำลังต่ำกว่าเป้าหมายและต้องจัดสรรเพิ่มเป็นตำแหน่งนายแพทย์จำนวน 1,741 ตำแหน่ง และทันตแพทย์จำนวน 395 ตำแหน่ง รวมเป็นจำนวน 2,136 ตำแหน่ง ‘ส่วนในปี 2565 จนถึงปี 2570

สำนักงาน ก.พ. ได้เตรียมมาตรการบริหารอัตรากำลังรองรับนักศึกษาแพทย์และทันตแพทย์ที่จะจบการศึกษาจนถึงปี 2570 แล้ว ซึ่ง คปร. สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุข จะร่วมกันพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป’

คปร. สำนักงาน ก.พ. และกระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลบุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ประเทศไทยเผชิญกับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ทางการแพทย์ที่กำลังร่วมกันต่อสู้กับวิกฤติ Covid-19 เพื่อให้คนไทยปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ