ครม.ไฟเขียว โอนอำนาจ รมต. ให้ “ประยุทธ์” ตาม พ.ร.บ.31ฉบับ แก้โควิด

ครม.ไฟเขียว โอนอำนาจ รมต. ให้ ‘บิ๊กตู่’ “อนุญาต-อนุมัติ-สั่งการ-บังคับบัญชา”ตามพ.ร.บ. 31 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19 ให้มีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมาย โอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราว

เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟู ช่วยเหลือประชาชน ตามกฎหมายจำนวน 31 ฉบับ เพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ได้แก่ 1.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 2.พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 3.พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 4.พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ.2456 5.พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 6.พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 7.พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

 

8.พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ศ.2562 9.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 10.พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 11.พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 12.พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495 13.พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530 14.พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551


15.พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 16.พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 17.พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558 18. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 19.พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 20.พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 21.พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 22.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 23.พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

24.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 25.พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 26.พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 27.พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 28.พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 29.พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 30. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ. 2509 และ31.พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เสนอ ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมาย เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 และให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ