กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิป.ตรี บัดนี้- 16เม.ย.64

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ) สมัครได้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

งานอำนวยการวิจัย กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
สำนักเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

เปิดรับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ) 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน จำนวน 15,000 บาท

คุณสมบัติ
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขาวิชา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น เสียสละ อดทน มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ทำงานสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถทำงานเป็นทีมได้
ลักษณะงาน
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ, การติดตาม – รวบรวม – บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย, การติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอก, การวางแผนจัดเตรียมการประชุมงานวิจัย, การจดบันทึก เรียบเรียงรายงานการประชุมงานวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้

  • รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
  • สำเนาประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
  • Resume จำนวน 1 ฉบับ
  • ประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

ผู้สนใจสมัครงานสามารถส่งไฟล์เอกสารข้างต้น มาที่คุณอานนท์ หรือ คุณพัชรีภรณ์ E-mail : [email protected]
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2201 7106 , 7109 (ตามวันและเวลาราชการ)
สมัครได้ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ