กลาโหม รับสมัครสอบบรรจุเป็นนายร้อย-นายสิบ-พนักงานราชการ67อัตรา

 

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ และพนักงานราชการ 67 อัตรา

นายทหารสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรี, ว่าที่เรือตรี, ว่าที่เรืออากาศตรี) 14 อัตรา

 • รหัสตำแหน่ง 101 ประจำแผนกประสานงานด้านความมั่นคง กองนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา บริหารรัฐกิจ, รัฐศาสตร์, นิติศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การจัดการ และรัฐประศาสนศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 102 ประจำแผนกแบบธรรมเนียม กองระเบียบการ กรมเสมียนตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 103 ประจำแผนกงานวินิจฉัย กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 104 ประจำแผนกคดีแพ่งและสัญญา กองนิติธรรมทหาร กรมพระธรรมนูญ เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 105 อัยการผู้ช่วยศาลทหารกรุงเทพ กองอัยการศาลทหารกรุงเทพ สำนักอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 106 ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 107 ประจำแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ กองแผนและโครงการ ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางคอมพิวเตอร์, สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • รหัสตำแหน่ง 108 นายทหารประจำโรงงาน โรงงานผลิตดินส่งกระสุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในทางเคมี, ทางเคมีอุตสาหกรรม และ ทางวิศวกรรมเคมี ปฏิบัติงานอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • รหัสตำแหน่ง 109 ผู้ช่วยนายทหารเงินทุนหมุนเวียน สำนักงานการเงิน โรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์อุตสาหกรรม ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในทางการบัญชี ปฏิบัติงานถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 110 ประจำแผนกห้องปฏิบัติการเครื่องกล กองสนับสนุนการวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เพศชาย วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในทางวิศวกรรมเครื่องกล ปฏิบัติงานถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพ
 • รหัสตำแหน่ง 111 นายทหารเทคนิค แผนกปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ดิจิทัล กรมเทคโนโลยี สารสนเทศและอวกาศกลาโหม เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ทางความมั่นคงทางระบบ สารสนเทศ, ทางการจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, ทางวิศวกรรมไฟฟ้า, ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ปฏิบัติงานถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • รหัสตำแหน่ง 112 นายทหารเทคนิค แผนกดาวเทียมสื่อสาร กองปฏิบัติการ ศูนย์กิจการอวกาศ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศ และอวกาศกลาโหม เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีโทรคมนาคม, โทรคมนาคม, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, ทาง วิศวกรรมไฟฟ้า, ทางวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร, ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม, ทางวิศวกรรม คอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม, ทางวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์, ทางวิทยาการ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ทางเทคโนโลยีภูมิ สารสนเทศ, ทางเทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ทางเทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ, ทางภูมิ สารสนเทศ, ทางภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, ทางระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์, ทางการสื่อสาร, ทางคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงานถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • รหัสตำแหน่ง 113 ประจำแผนกประมาณการและสถิติ กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพศชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์, ทาง สถาปัตยกรรม, ทางสถาปัตยกรรมภายใน, ทางภูมิสถาปัตยกรรม, ทางสถาปัตยกรรมไทย ปฏิบัติงานถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 114 ทันตแพทย์ กองทันตกรรม สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  เพศ ชาย/หญิง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไปในสาขาวิชา ทันตแพทยศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง จากทันตแพทยสภา ปฏิบัติงานถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

นายทหารประทวน (แต่งตั้งยศเป็นสิบตรี, จ่าตรี, จ่าอากาศตรี) 8 อัตรา

 • รหัสตำแหน่ง 201 พลขับรถ กองกลาง สำนักพัฒนาระบบราชการทหาร เพศชาย วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ปฏิบัติงานถนนศรีสมาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 • รหัสตำแหน่ง 202 เสมียนแผนกความร่วมมือกับคู่เจรจา กองความร่วมมืออาเซียน สำนักงานอาเซียน สำนักนโยบายและแผนกลาโหม เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษา ม.3, ม.6, ปวช., ปวส. ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 203 เสมียนแผนกบริหารฐานข้อมูล กองกรรมวิธีข้อมูล สำนักงานนโยบายและแผนการกำลังพล กรมเสมียนตรา เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. คุณวุฒิสาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 204 ผู้ช่วยนายทหารพยาบาล แผนกบริการ กองกลาง ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิผู้ช่วยพยาบาล, นายสิบพยาบาลทุกเหล่าทัพ ปฏิบัติงานอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • รหัสตำแหน่ง 205 ช่างเทคนิค โรงงานการซ่อมและสนับสนุน กองโรงงาน โรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวส. ทางช่างไฟฟ้ากำลัง, ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์, ทางช่างไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานอำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • รหัสตำแหน่ง 206 นายสิบส่งกำลัง กองจัดหา ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส.ทางพาณิชยการ, ทางการบัญชี, ทางการขาย, ทางการเลขานุการ, ทางคอมพิวเตอร์, ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ทางการจัดการ, ทางการจัดการทั่วไป, ทางการบริหารธุรกิจ ปฏิบัติงานอำเภอเมือง ลพบุรี
 • รหัสตำแหน่ง 207 เสมียนการเงิน สำนักงานการเงิน กรมพระธรรมนูญ เพศชาย/หญิง วุฒิ ม.6 หรือ ปวช./ปวส. ทางการบัญชี, ทางการเงิน ปฏิบัติงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 • รหัสตำแหน่ง 208 ช่างก่อสร้าง แผนกสร้างและซ่อมสิ่งปลูกสร้าง กองก่อสร้างและสาธารณูปโภค สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพศชาย วุฒิ ปวช./ปวส. ทางช่างประปา, ทางช่างโยธา, ทางช่างก่อสร้าง ปฏิบัติงานเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

พนักงานราชการ จำนวน 45 อัตรา

 • พนักงานธุรการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม./นนทบุรี/ลพบุรี
 • พนักงานบริการ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม./นนทบุรี/ลพบุรี
 • พนักงานพัสดุ วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงานนครสวรรค์
 • ลูกมือช่าง เพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม.
 • พนักงานโรงพิมพ์ เพศชาย วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม.
 • พนักงานบริการอุตสาหกรรม วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม.
 • พนักงานคอมพิวเตอร์ กรมพระธรรมนูญ เพศชาย/หญิง วุฒิ ปวช./ปวส. ปฏิบัติงาน กทม.

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://opsd.mod.go.th หรือเว็บไซต์ https://opsd.thaijobjob.com ในหัวข้อ “การรับสมัครและสอบคัดเลือก” ตั้งแต่ วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหาร และจ้างงานเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ก ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (นายทหารสัญญาบัตร)
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ข ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (นายทหารประทวน)
 • คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ผนวก ค ตำแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และขอบเขตวิชาสอบ (พนักงานราชการ)
เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ