รับสมัครสอบบรรจุนายสิบตำรวจพิสูจน์หลักฐาน100อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช.

 

สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน พ.ศ.2564 (กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน) ทำหน้าที่วิทยาการ

ตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่หรือเทียบผู้บังคับหมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการ ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 100 อัตรา โดยแยกตามสายสอบ ดังนี้

  • สายสอบที่ 1 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศชาย จำนวน 80 อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.21
  • สายสอบที่ 2 กลุ่มบุคคลภายนอก เพศหญิง จำนวน 20 อัตรา เรียกว่า สายวิทยาการ ใช้อักษรย่อของสายสอบ คือ พฐ.22

คุณสมบัติโดยย่อ

  • เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
  • มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินสามสิบห้าปีบริบูรณ์ นับถึง วันสุดท้ายของการรับสมัคร นับวันชนวันถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564) โดยต้องเป็นผู้ที่เกิดระหว่าง วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2529 ถึงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2546
  • กรณีเพศชาย ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และรอบอก ไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร ส่วนเพศหญิง ร่างกายต้องสูงไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร
  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา วุฒิ ม.6 หรือวุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่า โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร จากสถานศึกษานั้น ๆ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร (วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564)

เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยให้เข้าระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยตรง (ห้ามผ่าน www.google.com) ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 เมษายน พ.ศ.2564 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ยกเว้น วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564 (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา 16.30 นาฬิกา ส่วนหน่วยที่รับผิดชอบดำเนินการ คือ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ อาคาร 16 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เว็บไซต์ www.forensic.police.go.th และเน้นย้ำว่าผู้สมัคร สามารถเข้าระบบอินเทอร์เน็ตและสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียว เท่านั้น

**กรณีที่ไม่เข้าใจในสาระสำคัญของประกาศรับสมัครให้ติดต่อ กองบังคับการอำนวยการ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2205 1060 – 1063 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ