กรมป่าไม้ รับสมัครเสมียนทนายฯ วุฒิ ป.ตรี 25มี.ค.-2เม.ย.64

 

ฝ่ายคดีปกครอง กลุ่มนิติการ กรมป่าไม้ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายคดีปกครอง กลุ่มนิติการ ตำแหน่งเสมียนทนายและทำสารบบความ จำนวน 2 อัตรา (ระยะการจัดจ้างตั้งแต่เดือนพฤษาคม 2564 – เดือนกันยายน 2564) อัตราเงินเดือน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • สัญชาติไทย
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
  • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี วุฒินิติศาสตรบัณฑิตขึ้นไป หรือเทียบเท่า
  • มีความรู้ความสามารถ มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไป กฎหมายมหาชน และกฎหมายปกครอง ตลอดจน กฎหมายเฉพาะว่าด้วยการป่าไม้
  • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง และเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบมีบุคลิกภาพและ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟันเฟือนไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
  • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

เปิดรับสมัครและส่งหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มนิติการ ชั้น 3 อาคารเทียมคมกฤส กรมป่าไม้ ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 – 2 เมษายน 2564 ในวันเวลาราชการ สอบสัมภาษณ์และประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก – สอบสัมภาษณ์วันที่ 20 เมษายน 2564 – ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 27 เมษายน 2564

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: