สำนักงานประกันสังคม รับสมัครพนักงาน75อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี 15-26มี.ค.64

 

สำนักงานประกันสังคม รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม

  • เจ้าหน้าที่ประกันสังคม 20 อัตรา เงินเดือน 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท วุฒิ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันหรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • เจ้าพนักงานประกันสังคม 20 อัตรา เงินเดือน 11,500 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,785 บาท เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางที่สํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • นักวิชาการประกันสังคม 20 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สํานักงานประกันสังคมเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ ปฏิบัติ
  • นิติกร 15 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 26 มี.ค.64 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ทาง http://www.sso.go.th โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 4 อาคารอํานวยการ สํานักงาน ประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2956 2133 – 34 และ 0 2956 2147
  2. จัดส่งใบสมัครผ่านบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด เป็นไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ส่งถึงกองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานประกันสังคม 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตําบล ตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 ซึ่งจะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และในกรณีจดหมายประทับตราหรือ ส่งภายหลังจากวันที่ปิดรับสมัคร จะถือว่าส่งใบสมัครเกินกําหนดระยะเวลาการรับสมัคร สํานักงาน ประกันสังคมจะไม่มีการพิจารณาอนุโลมทุกกรณี ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องเก็บใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เพื่อใช้ยืนยันการสมัครทางไปรษณีย์

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ