พอช.รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้-12มี.ค.64

 

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ 1/2564

  • รหัสตำแหน่ง 01 หัวหน้างานพัฒนาองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักพัฒนา นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และสื่อสาร  อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์การทำงานและบริหารงานด้านงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานจัดการความรู้ที่ เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อย่างน้อย 5 ปี หากมีผลงานวิจัย งานวิชาการ หรืองานจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รหัสตำแหน่ง 02 หัวหน้างานการเงิน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักการเงินและบัญชี อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการเงิน การธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ปี มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านการเงิน การธนาคาร ภาษีอากรและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
  • รหัสตำแหน่ง 03 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์งานวิเคราะห์นโยบายและแผน การจัดทำแผนงานและงบประมาณ การบริหารความเสี่ยง การติดตามประเมินผล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รหัสตำแหน่ง 04 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน รวม 4 อัตรา สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน 1 อัตรา สำนักงานภาคใต้ 1 อัตรา และสำนักงานภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก 2 อัตรา อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านการพัฒนาชุมชน และการเมืองการปกครอง ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาชุมชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รหัสตำแหน่ง 05 นิติกร จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักสินเชื่อ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง มีประสบการณ์ในงานกฎหมายอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างน้อย 6 เดือน และ หากเป็นประสบการณ์ในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • รหัสตำแหน่ง 06 สถาปนิก จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักบ้านมั่นคงและที่ดิน อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมผังเมือง หากมีประสบการณ์และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคีสถาปนิก จะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่น GIS
  • รหัสตำแหน่ง 07 เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักงานภาคเหนือ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานข้อมูลหรือด้านงานวิจัยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ บัดนี้-12มี.ค.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม/ดาวน์โหลดใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ