การไฟฟ้านครหลวง รับสมัครสอบบรรจุ141อัตรา สมัครออนไลน์25ก.พ.-3มี.ค.64


 

การไฟฟ้านครหลวง MEA รับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานฯ เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ 141 อัตรา

นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) 2 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางเศรษฐศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี หรือ การเงิน โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี หรือการเงิน
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้

นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) 2 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางเศรษฐศาสตร์
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้

นักวิชาการ 5 (ด้านแผนงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 20,440 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางบริหารธุรกิจ โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า หรือ ทางวิศวกรรมไฟฟ้าพลังงาน หรือ ทางวิศวกรรมพลังงาน หรือทางบริหารธุรกิจ หรือ ทางเศรษฐศาสตร์
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้

นักการตลาด 5 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 20,000 บาท  

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาโท ทางการตลาด โดยต้องมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางการตลาด
  จำนวน 1 อัตรา
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้

วิศวกรไฟฟ้า 4 จำนวน 43 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
 • ตาไม่บอดสี
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลัง ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

วิศวกรโยธา 4 จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา
 • ตาไม่บอดสี
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

วิศวกรสื่อสาร 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 17,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาไฟฟ้าสื่อสาร ทางวิศวกรรมโทรคมนาคม
 • ตาไม่บอดสี
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าสื่อสาร ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร

นักวิชาการ 4 (ด้านตรวจสอบ) 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี ทางการเงิน ทางบริหารธุรกิจ
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือผู้ตรวจสอบภายใน (CIA) หรือผู้ตรวจสอบภาษีอากร (Tax Auditor) หรือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน

นักวิชาการ 4 (ด้านความปลอดภัย) 3 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้

นักวิชาการ 4 (ด้านแผนงาน) 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • ปริญญาตรี ทางรัฐศาสตร์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารธุรกิจ
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power poin) สาหรับปฏิบัติงานได้

บุคลากร 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point สำหรับปฏิบัติงานได้

สถาปนิก 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรม
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto CAD , Sketch up และโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้

นิติกร 4 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และต้องเคยว่าความมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 คดี

นักบัญซี 4 จำนวน 12 อัตรา และนักการเงิน 4 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการบัญชี
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power pant) สำหรับปฏิบัติงานได้

นักบริหารงานพัสดุ 4 จำนวน 8 อัตรา เงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางภาษาอังกฤษ ทางการจัดการ ทางบริหารธุรกิจ
 • มีผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

นักประมวลผลข้อมูล 4 จำนวน 12 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,840 บาท

 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผลการทดสอบ TOEIC แบบ Personal ในระดับ 550 คะแนนขึ้นไป

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 18 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท

 • เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
 • วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

ช่างเทคนิคสายอากาศ 3 จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 1 2,150 บาท

 • เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 • สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้

ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท

 • เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
 • วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้างสาขาวิชาโยธา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto CAD และโปรแกรม Microsoft Office(Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท

 • เพศชาย ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)
 • วุฒิ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์
 • สามารถปฏิบัติงานบนที่สูงได้

ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,700 บาท

 • เพศชาย  ตาไม่บอดสี อายุไม่เกิน 28 ปีบริบูรณ์ ณ วันเปิดรับสมัครวันแรก (วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554)
 • วุฒิ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power point) สำหรับปฏิบัติงานได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
 • สามารถขับรถจักรยานยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://mea.thaijobjob.com/ 25 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ