ปธ.ศาลฎีกาส่งสารอวยพรปีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ให้คำมั่นเป็นที่พึ่งของ ปชช.อย่างเเท้จริง

ปธ.ศาลฎีกาส่งสารอวยพรปีใหม่ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา ให้คำมั่นเป็นที่พึ่งสุดท้ายของ ปชช.อย่างเเท้จริง

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม นาง เมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกาได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2564 ความว่า พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่าน เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2564 ที่จะมาถึงนี้ ดิฉันและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ชาวไทยทุกท่านร่วมกันน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และพร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในสากล ตลอดจนพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ทรง พระเกษมสําราญ พระบารมีแผ่ไพศาล สถิตเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าแก่ประชาชน ชาวไทยตราบชั่วกาลนาน

ในปีที่ผ่านมา ศาลยุติธรรมในฐานะองค์กรที่ใช้อํานาจอธิปไตยทาง ตุลาการได้ทําหน้าที่อํานวยความยุติธรรมในการพิจารณาพิพากษาคดีต่างๆ ที่ขึ้นสู่ศาลยุติธรรมโดยมุ่งเน้นความถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว ทั้งยังให้ ความสําคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตาม รัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรมดังที่เคยถือปฏิบัติมาตลอดมา

อย่างไรก็ตาม นับแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ประเทศของเราประสบกับปัญหาการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันส่งผลให้ศาลยุติธรรมต้องกําหนดมาตรการเกี่ยวกับการพิจารณาคดีในศาลเพื่อลดความเสี่ยงในการ แพร่ระบาดของโรคดังกล่าว คดีจํานวนมากต้องเลื่อนออกไป แต่ด้วยการบริหาร จัดการคดีที่ดี การนําเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆมาใช้ ประกอบกับความ ร่วมมือของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ผ่อนคลายลง ศาลยุติธรรมก็สามารถนําคดีทุกคดีกลับมานัดพิจารณาพิพากษาให้ แล้วเสร็จไปในระยะเวลาไม่นานนัก

และหลังจากนั้นข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรมทุกคนต่างทุ่มเทการทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อให้การ พิจารณาพิพากษาคดีกลับเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระยะเวลาที่กําหนดไว้ คือ ใน ศาลชั้นต้นคดีทั่วไปแล้วเสร็จภายในเวลา 12 เดือน นับแต่วันรับฟ้อง คดีอาญาที่ จําเลยต้องขังระหว่างพิจารณาแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันออกหมายขัง ระหว่างพิจารณา ส่วนในศาลสูงแล้วเสร็จภายใน 12 เดือน นับแต่วันรับคดีไว้ พิจารณา ซึ่งในปีพุทธศักราช 2563 นับถึงเดือนพฤศจิกายน ศาลยุติธรรมท่ัว ราชอาณาจักรทั้งสามช้ันศาลมีปริมาณคดีเข้าสู่การพิจารณาถึง 1,677,587คดีคดี สามารถพิจารณาแล้วเสร็จไปร้อยละ 84

นอกจากนี้ศาลยุติธรรมยังได้นํา มาตรการต่างๆ เช่น การลดการเดินทางมาศาลโดยไม่จําเป็นของบุคคลในคดี ทุกฝ่าย การลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ออนไลน์ มาเป็นส่วนหนึ่งในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่พี่น้องประชาชน ซึ่งผลการดําเนินการเป็นที่น่าพอใจและสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนได้

สําหรับทิศทางในการทํางานต่อไปของศาลยุติธรรมนั้น ดิฉันได้ กําหนดนโยบายในการบริหารราชการภายใต้หลักการ บริสุทธิ์ ยุติธรรมโดยมี แนวทางดําเนินการ 5 ด้าน คือ เสมอภาค สมดุล สร้างสรรค์ ส่งเสริม และส่วนร่วม นโยบายนี้ในภาพรวมจะให้ความสําคัญต่อการทํางานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ ให้ความเสมอภาคแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างเข้าถึงและเข้าใจ ให้ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิของตนในกระบวนการยุติธรรม สร้างดุลยภาพแห่งสิทธิ โดยลดการคุมขังที่ไม่จําเป็นในทุกขั้นตอน ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ จําเลยและผู้ต้องหา

ขณะเดียวกันก็จะยกระดับการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย เหยื่ออาชญากรรม ตลอดจนพยานไปด้วยอย่างสมดุล กระจายความยุติธรรม ด้วยการพิจารณาเปิดทําการศาลในพื้นที่ห่างไกลและเหมาะสมเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึงเท่าเทียม ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง ทั้งจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมทั้งบุคลากรภายในและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการสร้าง ความรับรู้และความเข้าใจระหว่างกัน

นโยบายดังกล่าวได้ลงมือขับเคลื่อนอย่าง ฝเป็นรูปธรรมแล้ว ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนจากข้าราชการฝ่ายตุลาการทุก คนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาแก่พี่น้องประชาชนชาวไทย ว่าศาลจะเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนได้อย่างแท้จริง

พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน ในปีใหมนี้ เเม้จะมีข้อวิตกกังวล อยู่ทั่วไปว่าสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะกลับมา แพร่ระบาดอีกคราวหนึ่ง และส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของพี่น้อง ประชาชนและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ แต่ดิฉันเชื่อว่าจะยังมีสิ่งดีๆ เรื่องดีๆ อีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งการตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ความรักสามัคคี ตลอดจนกําลังใจที่ประชาชนในชาติมีให้แก่กัน จะทําให้เราทุกคนสามารถ ฟันฝ่าทุกสถานการณ์ดังเช่นที่เราเคยผ่านมาได้ด้วยกัน ซึ่งศาลยุติธรรมขอเป็น หน่ึงในกําลังใจนั้นเพื่อข้ามผ่านพ้นทุกปัญหาเคียงข้างพี่น้องประชาชนตลอดไป

ในวันขึ้นปีใหม่นี้ ดิฉันและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทย ขออัญเชิญอํานาจแห่ง คุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ ตลอดจน พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้โปรดบันดาลความสุข ความสมปรารถนา และกําลังใจแด่ทุกท่าน ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง มีกําลังกาย กําลังใจ ที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะได้ร่วมกันสร้างสรรค์บรรดาสิ่งดีงาม ให้บังเกิดแก่ประเทศชาติอันเป็นท่ีรักของเราต่อไป สวัสดีปีใหม่ค่ะ

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ