1. นายภูมิธรรม เวชยชัย ตําแหน่งที่ปรึกษาผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

2. รองศาสตราจารย์ พิเศษ อดิศร เพียงเกษ ตําแหน่งโฆษกผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

3. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ตําแหน่งเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

4. นายสุรพล เกียรติไชยากร ตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการผู้นําฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา