กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครบรรจุบุคคลภายนอกเป็นทหารสัญญาบัตร ป.ตรี/ป.โท81อัตรา บัดนี้-13ธ.ค.63


 

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2564

วุฒิปริญญาตรี (ถ้าหากเป็นวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาเอกจะมีระบุให้)

 • 101 วศ.บ. สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • 102 วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 • 103 ปริญญาโท/ปริญญาเอกสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า
 • 104 วิศวกรรมอุตสาหการ, วิศวกรรมการผลิต,เทคโนโลยีการผลิต,
 • 105 วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า,เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
 • 106 วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมโลหการ
 • 107 วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต์
 • 108 วศ.บ. สาขา วิศวกรรมเครื่องกล
 • 109 วิศวกรรมเครื่องกล
 • 110 วิศวกรรมโยธา
 • 111 วศ.บ. สาขา วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมก่อสร้าง,ทล.บ. สาขา การจัดการงานก่อสร้าง
 • 112 วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต์,วิศวกรรมขนส่ง
 • 213 วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 214 วศ.บ. สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วท.บ. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 215 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • 216 คณิตศาสตร์, สถิติศาสตร์, สถิติประยุกต์, สถิติ-คณิตศาสตร์
 • 217 วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 318 วท.บ. สาขา รังสีเทคนิค(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค)
 • 319 วท.บ. สาขา เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก(ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก)
 • 320 วท.บ. สาขา กายภาพบําบัด (ใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบําบัด)
 • 321 สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต
 • 322 สัตวแพทย์ศาสตรบัณฑิต, สัตวบาล
 • 323 ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาเคมี และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต(เคมี) หรือครุศาสตรบัณฑิต(เคมี)หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต(เคมี) หรือการศึกษาบัณฑิต (เคมี)
 • 324 วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • 425 นศ.บ. สาขาการสื่อสารมวลชน
 • 426 บรรณรักษ์ศาสตร์, วารสารศาสตร์,การบริหารการศึกษา, ห้องสมุดโรงเรียน,มัธยมศึกษา (ห้องสมุดโรงเรียน),การศึกษานอกระบบโรงเรียน (ห้องสมุดโรงเรียน)
 • 427 นศ.บ. สาขาการโฆษณา,การหนังสือพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์
 • 428 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 429 ปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก สาขา ภาษาอังกฤษ หรือ การสอนภาษาอังกฤษ หรือวรรณคดีอังกฤษหรือภาษาและวรรณคดีอังกฤษ หรือการแปลและล่ามภาษาอังกฤษ หรือภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือภาษาอังกฤษเฉพาะทางและต้องสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีด้านภาษาอังกฤษ สาขาใดสาขาหนึ่งตามข้างต้น
 • 430 สล.บ. สาขา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
 • 431 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
 • 432 ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, มนุษยศาสตร์,สังคมศาสตร์,รัฐศาสตร์, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา,รัฐประศาสนศาสตร์ , การเลขานุการ, การจัดการสํานักงาน, การบริหารการศึกษา
 • 533 น.บ.สาขา นิติศาสตร์
 • 534 น.บ. สาขา นิติศาสตร์
 • 635 การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,การบัญชีต้นทุน,การต้นทุน, การเงิน,การเงินและการธนาคาร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี,การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน
 • 636 การบัญชี, การบัญชีทั่วไป, การสอบบัญชี,การบัญชีต้นทุน, การต้นทุน, การเงิน, การเงินและการธนาคาร, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี,การเงินการธนาคาร, การเงินและการบัญชี,การบัญชีและการเงิน, บัญชีการเงิน
 • 637 บัญชี, พาณิชยศาสตร์, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร
 • 638 บัญชี, บัญชีต้นทุน, บัญชีการเงิน, การบัญชี
 • 639 การบัญชี, การเงินและการธนาคาร
 • 740 เปรียญธรรม 9 ประโยค หรือพุทธศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม 4 ประโยค ขึ้นไป หรือศาสนศาสตรบัณฑิต และเปรียญธรรม 4 ประโยค ขึ้นไป
 • 841 ปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ และต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือการรักษาความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์เท่านั้น

เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 ธันวาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ