ธ.ก.ส.รับสมัครบรรจุพนักงานวิเคราะห์ข้อมูล ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ TOEIC500 บัดนี้-2ธ.ค.63

 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก
เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล (สบว.) ประจำปีบัญชี 2563

พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 8 จำนวน 1 อัตรา

 • อายุไม่เกิน 40 ปี(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) หรือการกำกับธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร (Data Governance) หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี(มีใบรับรองมาแสดง)
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะการทำงานด้าน SQL Database และเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data Concept เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการ
  แนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูล การทำงานด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS
  ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา

 • อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการบริหารจัดการข้อมูล (Data Management) หรือการกำกับธรรมาภิบาลข้อมูลองค์กร (Data Governance) หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี(มีใบรับรองมาแสดง)
 • มีความรู้ความสามารถและทักษะการทำงานด้าน SQL Database และเข้าใจเกี่ยวกับ Big Data Concept เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ในการทำงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการแนวทางการปฏิบัติด้านข้อมูล การทำงานด้านการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และมีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 477 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 53 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สอบสัมภาษณ์จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ

เปิดรับสมัครบัดนี้-2ธ.ค.63 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0 – 2558 – 6555 ต่อ 8330, 8335 – 6 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ