ทีโอที รับสมัครบรรจุ ป.ตรีทุกสาขา TOEIC500 สมัครออนไลน์บัดนี้-10พ.ย.63

 

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 4/2563

ตําแหน่งที่รับสมัคร นักบริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา

 • บุคคลภายนอก อายุไม่เกิน 35 ปี สําหรับลูกจ้างนิติบุคคล ไม่จํากัดอายุ ซึ่งปัจจุบันต้องทํางานให้กับ ทีโอที และมีประสบการณ์การทํางานมา ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทํางานจากส่วนงาน ที่ปฏิบัติงาน
 • สําเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กําหนดในแต่ละตําแหน่งตามประกาศฯ ทั้งนี้ ต้องนํา หลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายืนในวันสอบข้อเขียน
 • กรณีเพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
 • หากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือมีผลคะแนนทดสอบ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 455 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 47 หรือมีผลคะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 4 หรือผลคะแนน การทดสอบด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถเทียบเท่า TOEIC ตามเกณฑ์คะแนนข้างต้นได้ ซึ่งผลคะแนนการทดสอบ ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี จะได้คะแนนเพิ่มในการสอบสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป

 • สามารถทํางานให้แก่ บมจ.ทีโอที ได้เต็มเวลา
 • ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
 • ไม่เคยได้รับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิด ที่ได้กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 • ไม่เป็นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
 • ไม่เป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
 • ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกดําเนินการทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างการสืบสวน หรือ การสอบสวน หรือการพิจารณาทางวินัย หรือถูกพักงาน หรือถูกสั่งให้หยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกัน กับถูกพักงาน หรืออยู่ในระหว่างการถูกดําเนินคดีทางอาญา
 • ไม่เคยถูก ไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ บริษัทมหาชน จํากัด หรือบริษัทเอกชน เพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือเพราะประพฤติชั่วหรือกระทําผิด หรือ หย่อนความสามารถ
 • ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียสัญญากับ ทีโอที หรือในกิจการที่กระทําให้แก่ ทีโอที หรือดําเนินธุรกิจ ที่เป็นการแข่งขันกับกิจการ ทีโอที ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่ เป็นเพียงผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการลงทุน โดยสุจริตในบริษัทจํากัด ที่กระทําการอันมีส่วนได้เสียเช่นว่านั้น
 • มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ว่าด้วย คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และ พ.ศ. 2558

ขั้นตอนการสมัคร สมัครงานผ่านระบบ Online โดยกรอกข้อมูลสมัครงานผ่าน http://www.tot.co.th บัดนี้ ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 และ ดําเนินการตามขั้นตอนกรอกใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน กรณีมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาการสมัครงาน ติดต่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-574-9490 – 2, 02-505-1586 – 7 (คุณนิวัฒน์, คุณจารุณี, คุณพรสิริ, คุณปริมประภา, คุณปุณยวีร์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่ม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ