สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครพนักงานรับเรื่องร้องเรียน ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-21ต.ค.63

 

สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน รับสมัครจ้างเหมาบุคคลให้บริการงานรับเรื่องร้องเรียนและงานข้อมูล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  • เป็นบุคคลธรรมดา
  • เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ (ระดับปริญญาตรีทุกสาขา) ทั้งนี้ สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจ้างพนักงานผู้มีประสบการณ์หรือมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
  • มีความประพฤติดี สุภาพเรียบร้อย มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต ตาบอดสี หรือหัวใจผิดปกติ หรือโรคที่สังคมรังเกียจ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีการแต่งกายสะอาด เรียบร้อยเหมาะสมกับตําแหน่งงานที่รับผิดชอบ
  • ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว
  • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้นๆ
  • ไม่เคยต้องโทษทางคดีอาญาถึงจําคุก เว้นแต่คดีกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
  • ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือเสพยาเสพติดใดๆ
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย ได้ทุกพื้นที่ ทุกจังหวัด ตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยอย่างแท้จริง ซึ่งไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้

สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน อาคาร 3 ชั้น 1 (ฝ่ายบริหารทั่วไป) สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 ตั้งแต่วันที่ 12-21 ตุลาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ