กฟภ.รับสมัครบรรจุวุฒิ ป.ตรี20อัตรา สมัครออนไลน์บัดนี้-18ต.ค.63


 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 20 อัตรา

นักระบบงานคอมพิวเตอร์ กองกลยุทธ์ดิจิทัล ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล 4 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(Computer and Information Science)
 • ศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (computer&networking engineering)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการสารสนเทศ
 • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 • สถิติศาสตร์บัณฑิต Commerce andAccountancy Dept / Program :Statistic Field of study (Major) : IT forBusiness

2. วิศวกร (คอมพิวเตอร์) 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมวิศวกรรมข้อมูล (DataEngineering : DE)
 • วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ด้วยเครื่องจักร (Artificial Intelligence and Machine Learning : AI&ML)
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์
 • วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต
 • วิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต

3. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ กองบริหารจัดการข้อมูลฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและบริหารจัดการข้อมูล 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • ความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครอืข่าย(Computer Engineering)
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ(Computer and Information Science)
 • ศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • คอมพิวเตอร์และเครือข่าย (computer&networking engineering)
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 • ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
 • เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม
 • การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี
 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการสารสนเทศ
 • การจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 • ระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
 • สถิติศาสตร์บัณฑิต Commerce andAccountancy Dept / Program :Statistic Field of study (Major) : IT for Business

4. นักวิเคราะห์ธุรกิจ 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา ทั้งนี้หากเป็นสาขาวิชาดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจ
 • สาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์

5. นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • บริหารรัฐกิจ
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • การจัดการทางธุรกิจ
 • การจัดการระหว่างประเทศ
 • การจัดการความรู้
 • การจัดการเทคโนโลยี
 • การพัฒนาเทคโนโลยี
 • การจัดการนวัตกรรม
 • การพัฒนานวัตกรรม
 • สาขาอื่นๆ ที่มีใบอนุญาตมาตรฐานวิชาชีพการบริหารทรัพยากรมนุษย์

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 • รัฐศาสตร์
 • รัฐประศาสนศาสตร์
 • บริหารรัฐกิจ
 • การบริหารธุรกิจ
 • การจัดการทางธุรกิจ
 • การจัดการทั่วไป
 • การจัดการระหว่างประเทศ
 • การตลาด
 • การเงิน
 • บัญชี หรือสาขาที่สภาวิชาชีพ รับรองให้เป็นคุณวุฒิทางด้านบัญชี
 • เศรษฐศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
 • เศรษฐศาสตร์การเงิน
 • เศรษฐศาสตร์การคลัง
 • เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
 • เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
 • เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
 • เศรษฐศาสตร์ประกอบการ
 • การจัดการนวัตกรรม
 • การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ
 • การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

7. นักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา คุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

8. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ กองออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ดิจิทัลฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัล 6 อัตรา

คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมสารสนเทศ
 • วิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้
 • วิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ
 • วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
 • วิศวกรรมมัลติมีเดียและอินเตอร์เน็ต
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย
 • วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science)
 • การพัฒนาซอฟต์แวร์
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

*ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์ที่ กฟภ. กําหนด อย่างใดอย่างหนึ่งในวันที่สมัครทางระบบรับสมัครออนไลน์ ดูในประกาศ*

ผู้สนใจสามารถเลือกสมัครสอบคัดเลือกได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น โดยสามารถสมัครสอบทางระบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการสมัครต่างๆ ตามประเภทและรูปแบบที่ กฟภ. กําหนด ภายในวันที่ 14-18 ตุลาคม 2563 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ระบบจะเปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 08.30 น. และวันที่ 18 ตุลาคม 2563 ระบบจะปิดรับสมัครออนไลน์ เวลา 16.30 น.) ที่เว็บไซต์ http://job.pea.co.th หัวข้อ “การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจําปี2563 (ครั้งที่ 2)”

ผู้สมัครสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามรายละเอียด ดังนี้

 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติ และรายละเอียดต่างๆ : แผนกสรรหาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล ฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-5857 หรือ Facebook : PEA Career ในวันและเวลาราชการ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิและสาขาวิชา : แผนกระบบบริหารงานสายอาชีพ กองระบบงานบุคคลฝ่ายกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล โทร 0-2590-9155 ในวันและเวลาราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงาน (Job Information)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 2 : คุณวุฒิ สาขาวิชา และคุณสมบัติเพิ่มเติม

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับที่ 3 : ข้อบังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ.2517 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1 – 24)

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ