มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ณัฐพล นาคพานิชย์ ข้าราชการทหาร พ้นจากตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารบกกองทัพบก กระทรวงกลาโหม และแต่งตั้งให้เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่ชาติ สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๒๓

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี

ประกาศณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓