75นักวิชาการ-อาจารย์มหา’ลัย จี้ “อัศวิน” แสดงสปิริตลาออกผู้ว่าฯกทม.

75 อาจารย์มหา’ลัย จี้ “อัศวิน” แสดงสปิริตลาออกผู้ว่าฯกทม. เปิดทางเลือกตั้งคนใหม่

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.) ยื่นจดหมายเปิดผนึก เรื่อง ขอให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครใหม่ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ระบุว่า เรียน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่ากรุงเทพมหานครจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)


​ตามที่ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร จากคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 64/2559 ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาครบ 4 ปีเต็ม ในสถานการณ์ที่ประชาชนและสังคมเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยเร็วอย่างกว้างขวาง แต่รัฐบาลไม่มีความชัดเจนต่อข้อเรียกร้องดังกล่าว ทั้งที่การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งประเทศ หากประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นเข้มแข็ง ประเทศก็จะเข้มแข็ง ดังนั้น เพื่อร่วมกันฟื้นฟูประชาธิปไตยท้องถิ่นที่ถูกแช่แข็งมานาน 7 ปี และเพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครขึ้นใหม่ กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นศูนย์กลางสำคัญของประเทศในทุกด้าน เพื่อที่จะได้ผู้บริหารที่มีความชอบธรรมจากอำนาจของประชาชน และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประชาธิปไตยท้องถิ่นซึ่งเป็นหัวใจและรากฐานสำคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยของชาติไทยเรา อันจะนำไปสู่ความเลื่อมใสศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยในที่สุด

เครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น จึงเห็นว่า ขอให้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง แสดงสปิริตทางการเมือง (Political Spirit) เพื่อร่วมสร้างประชาธิปไตยไทย ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร เพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครใหม่ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยโดยเร็ว ต่อไปจึงเรียนมาโปรดพิจารณาลาออก

อาจารย์นักวิชาการลงนามในจดหมายเปิดผนึกเครือข่ายรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยท้องถิ่น (คปท.)

 • 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์​​คณะรัฐศาสตร์ ม.รังสิต
 • 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว​​คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ม.บูรพา
 • 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ​​​รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.สงขลา
 • 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร สิทธิ​​​รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร
 • 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์ ​​การปกครองท้องถิ่น มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 • 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ​​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 • 7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ​​คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสน์ ม.เชียงใหม่
 • 8. รองศาสตราจารย์ ดร.รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข​​ รัฐศาสตร์ ม.บูรพา
 • 9. อาจารย์ ฌญาพัทร์ ธัญญกิจ ​​​​รัฐศาสตร์ ม.บูรพา​
 • 10. อาจารย์ จิรายุทธ์ สีม่วง ​​​​รัฐศาสตร์ ม.บูรพา
 • 11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร ขุนค้า ​​​รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.ราชนครินทร์
 • 12. ศิวัช ศรีโภคางกุล ​​​​​วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น
 • 13. ปราโมทย์ ระวิน ​​​​​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 • 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท์ ​​คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • 15. อาจารย์ วิชาญ ฤทธิธรรม​​​​รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร
 • 16. อาจารย์ เกรียงไกร ศรีโนนเรือง​​​รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร
 • 17. สรพจน์​ เสวน​คุณากร​ ​​​​คณะ​ศิลปศาสตร์​ ม.อุบล​ราชธานี​
 • 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา คล้ายเดช ​​รัฐศาสตร์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ชัยภูมิ
 • 19. อาจารย์ ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ ​​​​การพัฒนาสังคม มรภ.ราชนครินทร์
 • 20. อาจารย์ ตราดุลย์ นรนิติผดุงการ ​​​นิติศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 • 21. อาจารย์ ธีรพงศ์ ไชยมังคละ ​​​​การบริหารและการพัฒนาชุมชน มรภ.จันทรเกษม
 • 22. ดร.ธรรมรัตน์ โพธิสุวรรณปัญญา​​​คณะรัฐศาสตร์ มรภ.ชัยภูมิ
 • 23. เคท ครั้งพิบูลย์ ​​​​​คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 24. กำพล จำปาพันธ์ ​​​​​นักศึกษาปริญญาเอก สาขาประวัติศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • 25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ วิเศษปรีชา ​​คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม. ธรรมศาสตร์
 • 26. นพพร ศาลางาม ​​​​​นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก
 • 27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรินทร์ ต่วนศิริ ​​​คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • 28. รองศาสตราจารย์ ดร.สามารถ ทองเฝือ ​​​คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมัด อิลยาส หญ้าปรัง ​คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง
 • 30. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา สุขสง​​​​คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 • 31. อาจารย์ จ.ส.ต. ดร.รัฐ กันภัย​​​​รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 • 32. รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน​​รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.เพชรบุรี
 • 33. อาจารย์ คมลักษณ์ ไชยยะ​​​​ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 • 34. ภัสสรา บุญญฤทธิ์ ​​​​​นักศึกษาปริญญาเอกสาขา Gender and Development Studies (GDS), Asian Institute of Technology (AIT)
 • 35. สุไรนี สายนุ้ย ​​​​​คณะรัฐศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี
 • 36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาตยา อยู่คง​​​คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
 • 37. ปฐวี โชติอนันต์ ​​​​​คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 • 38. รองศาสตราจารย์ สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ ​​อดีตอาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
 • 39. อาจารย์ วีรศักดิ์​ บำรุงตา​​​​รัฐศาสตร์ มรภ.สกลนคร
 • 40. นราสิทธิ์ วงษ์ประเสริฐ ​​​​คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 • 41. อันธิฌา แสงชัย ​​​​​ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 42. พสิษฐ์​ วงษ์งามดี ​​​​​คณะรัฐศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
 • 43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มูนีเราะฮ์ ยีดำ​​​รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 • 44. อาจารย์ วรางคณา ปัญญามี ​​​​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 • 45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ไกรวิจิตร ​​สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 46. เผ่า นวกุล​​​​​คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
 • 47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์ มาลา ​​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 • 48. รองศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ อุณโณ ​​คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์
 • 49. คมสัน พรมรินทร์​​​​​ นักศึกษาปริญญาเอก ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปกาศิต เจิมรอด​​​นิติศาสตร์ มรภ.พระนครศรีอยุธยา
 • 51. สุนทรชัย ชอบยศ​​​​​ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 • 52. ดร.นพพล อัคฮาด ​​​​รัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาการจัดการ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • 53. รองศาสตราจารย์ ดร.นันทนา นันทวโรภาส​​คณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง ม.เกริก
 • 54. อาจารย์ ศราวุฒิ วิสาพรม​​​​วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 • 55. อาจารย์ ศุภกร ชมศิริ ​​​​คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
 • 56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินัย ผลเจริญ ​​วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 • 57. มนตรา พงษ์นิล​​​​​คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.พะเยา
 • 58. ศักดิ์สิทธิ์ ฆารเลิศ ​​​​​รัฐศาสตร์ มรภ.ร้อยเอ็ด
 • 59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ นพแก้ว​​​รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
 • 60. กิตติพัฒน์ คงมะกล่ำ​​​​รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
 • 61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล เครือแสง ​​รัฐศาสตร์ มรภ.นครสวรรค์
 • 62. นพพล แก่งจำปา ​​​​​ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.มหาสารคาม
 • 63. ดร.โอฬาร อ่องฬะ ​​​​​รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่
 • 64. นายอลงกรณ์ ศิลปดอนบม ​​​​นิสิตปริญญาเอก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม
 • 65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิบปีย์ ชยานุสาสนี จันทร์ดอน ​ปรัชญาสังคมและวัฒนธรรม มรภ.มหาสารคาม
 • 66. อาจารย์ ปฐมพงศ์ มโนหาญ ​​​สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง
 • 67. ชัยพงษ์ สำเนียง ​​​​​ประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
 • 68. ศรันย์ สมันตรัฐ ​​​​​ภูมิสถาปัตยกรรม ม.เกษตรศาสตร์
 • 69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง ​​คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ม.มหาสารคาม
 • 70. เอกราช มะลิวรรณ์ ​​​​​ศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • 71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนศักดิ์ สายจำปา ​​รัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • 72. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล​​​​​ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 73. ณัฐพงศ์ มาลี ​​​​​คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • 74. ธีรวัฒน์ ขวัญใจ​​​​​คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
 • 75. อาจารย์ ปฤณ เทพนรินทร์ ​​​​วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ