สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัคร ผอ.บัดนี้-5ต.ค.63

 

สํานักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา การสรรหาบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักบริหารเงินอุดหนุนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจสํานักฯ จากสถาบันการศึกษาที่ สํานักงาน ก.พ. รับรอง ทั้ง ในประเทศ และต่างประเทศ


ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันและเวลาทําการของ กสศ. (08.30 – 16.30 น) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2563 หรือส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการรับ สมัครทางอีเมล [email protected] หรือ ไปรษณีย์ลงทะเบียนEMS โดยจะถือวันที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็น สําคัญ โดยส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครไปที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เลขที่ 388 อาคารเอส.พี ชั้น 13 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (กสศ. จะรับพิจารณาใบสมัครที่จัดส่งเอกสารครบถ้วน ภายในวันที่รับสมัครเท่านั้น)

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-074 5475 โดย ผู้สมัครสามารถศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.2561 ได้ที่ www.eef.or.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ