พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อนระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้น และปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือน เป็นข้าราชการในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลื่อน ระดับข้าราชการในพระองค์ให้สูงขึ้น และปรับโอนข้าราชการทหารและพลเรือนเป็นข้าราชการในพระองค์ ดังต่อไปนี้

๑. พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๐ ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ หมายเลข ๔

๒. พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๐ ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ หมายเลข ๕

๓. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ หมายเลข ๖

๔. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ ๑๑ หมายเลข ๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน