ลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูเฮ! “จุรินทร์”แก้กฎหมายหนี้บุคคลค้ำ

ลูกหนี้กองทุนฟื้นฟู เฮ! “จุรินทร์” สร้างฝันของเกษตรกรรายย่อยเป็นจริง แก้กฎหมาย”หนี้บุคคลค้ำ”เข้าระบบประกาศใช้แล้ว

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ฉบับที่เรียกว่าพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) 2563 ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 21 กันยายน 2563   โดยกองทุนฟื้นฟูสามารถจัดการหนี้บุคคลค้ำได้ตามหลักเกณฑ์กรรมการกำหนด ซึ่งเรื่องนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรซึ่งเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้เข้าสู่กระบวนการแก้หนี้ง่ายขึ้น นับจากนี้กรรมการกองทุนฯมีวาระ4ปี นับตั้งแต่คณะกรรมการชุดปัจจุบัน เป็นวาระแรก เมื่อเมื่อครบวาระให้ปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณะกรรมการชุดใหม่ และให้มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพหรือปริมณฑล ตามที่กรรมการกำหนด 


ทั้งนี้เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ การแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ยังไม่อาจดำเนินการให้ครอบคลุมหนี้ของเกษตรกรบางกรณี จึงทำให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาหนี้ เนื่องจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่อาจรับภาระชาระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่ไม่มีทรัพย์สิน เป็นหลักประกันการชาระหนี้ได้ ประกอบกับวาระการดำรงตาแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกร รวมถึงการกาหนดที่ตั้งของสานักงานใหญ่และสาขาของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่กำหนด ในกฎหมายขาดความยืดหยุ่นและทำให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ ของพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 เพื่อให้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สามารถรับภาระชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ของเกษตรกรที่มีบุคคลค้ำประกันได้ และกำหนดวาระการดำรงตาแหน่ง ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนเกษตรกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการมีอานาจ กำหนดที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ได้ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล และกำหนดที่ต้ังของสาขา ณ ที่ใดก็ได้

ข่าวจาก ฐานเศรษฐกิจ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ