ส.ว.ย้ำ ไม่มีอำนาจตัดลดงบประมาณ หลังผ่านการพิจารณาของ ส.ส.มาแล้ว

21 ก.ย. 63 – กมธ.วิสามัญ พิจารณา ร่าง พ.รบ. งบฯ ปี 64 วุฒิสภา ย้ำ ส.ว. ไม่มีอำนาจตัดลดงบประมาณ หลังผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร พร้อมระบุ หน่วยรับงบประมาณ ต้องกำหนดตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 

ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา และคณะ ร่วมแถลงผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการต่อ ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ ดังกล่าว

ศาสตราจารย์นิสดารก์ กล่าวว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญของวุฒิสภา ประชุมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ คู่ขนานไปกับคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎร โดยสมาชิกวุฒิสภาไม่มีอำนาจตัดลดงบประมาณ แต่สิ่งที่พิจารณาได้ คือ การใช้งบประมาณที่ต้องอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติขึ้น ทำหน้าที่พิจารณาแผนงานหรือโครงการของหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ กับยุทธศาสตร์ชาติ ว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดหรือไม่

ด้านนายวิทยา ผิวผ่อง ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวว่า อนุกรรมาธิการได้พิจารณาร่วมกับหน่วยรับงบประมาณ เพื่อศึกษารายละเอียดของตัวชี้วัด ซึ่งพบว่าตัวชี้วัดบางตัวยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ จึงจำเป็นต้องปรับแก้ โดยให้หน่วยรับงบประมาณปรับแผนงานหรือโครงการเสนอต่อสำนักงบประมาณ รวมทั้งยังเสนอแนะถึงการประเมินผลที่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้

ขณะที่นางสาววิบูลย์รักษ์ ร่วมรักษ์ รองโฆษกกรรมาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลจำเป็นต้องนำงบประมาณ ปี 2564 มาใช้ เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ต้องกระตุ้นให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้สร้างสถานที่จำหน่ายให้กับคนในประเทศ ทดแทนรายได้จากการท่องเที่ยว ในขณะปิดประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบการค้าออนไลน์ควบคู่ไปด้วย

ด้านนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองโฆษกกรรมาธิการ ระบุถึงการจัดสรรงบประมาณ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและส่งเสริมการออม ว่า การจัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีจำนวนกว่า 11 ล้านคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งผลักดันมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลผู้สูงอายุควบคู่ไปกับการให้ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการออมเพื่อการชราภาพ ในอนาคต

ข่าวจาก tpchannel

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ