กระทรวงกลาโหม

1. พลเอก นเรศรักษ์ ฐิตะฐาน ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น จเรทหารทั่วไป

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2. พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

3. พลเอก ชัยพฤกษ์ พูนสวัสดิ์ เจ้ากรมเสมียนตรา เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

4. พลอากาศเอก ธรินทร์ ปุณศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น รองปลัดกระทรวงกลาโหม

5. พลเอก สมควร ทองนาค ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกลาโหม

6. พลโท สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

7. พลโท ฉมาวิทย์ สาตรรอด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงิน สำนักงานปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในกองทัพบก เป็น หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำปลัดกระทรวงกลาโหม

8. พลโท พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

9. พลโท วรวิช มลาสานต์ รองเจ้ากรมเสมียนตรา เป็น เจ้ากรมเสมียนตรา

กองทัพบก

273. พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้บัญชาการทหารบก

274. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก เป็น รองผู้บัญชาการทหารบก

275. พลเอก ธเนศ กาลพฤกษ์ ผู้ทรงคุณ วุฒิพิเศษกองทัพบก เป็น ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพบก

276. พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

277. พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็น ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

278. พลโท วรเกียรติ รัตนานนท์ รองเสนาธิการทหารบก เป็น เสนาธิการทหารบก

279. พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

280. พลโท ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็น ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

กองทัพเรือ

493. พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือ

494. พลเรือเอก สิทธิพร มาศเกษม เสนาธิการทหารเรือ เป็น รองผู้บัญชาการทหารเรือ

495. พลเรือเอก นิพร สุขเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

496. พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

497. พลเรือโท อณุวัฒ สัมภวะผล รองเสนาธิการทหารเรือ เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พลเรือเอก)

กองทัพอากาศ

660. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ

661. พลอากาศเอก สุรพล พุทธมนต์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ เป็น รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ 792 นาย ((รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก))

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี