ราชกิจจาฯประกาศขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักรครั้งที่ 5

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 5) โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 4 ออกไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563 นั้น

โดยที่รัฐบาลตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อให้บรรดาสถานที่ กิจการ หรือกิจกรรมที่อาจมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สามารถเปิดดำเนินการได้ และได้ดำเนินการ ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การให้เปิดโรงเรียน สถาบันการศึกษา และสถาบันกวดวิชา แบบครบจำนวน ครบห้องเรียน ครบชั้นเรียน การจัดการประชุม การอบรม การสัมมนา หรือการแข่งขันกีฬา และการขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้ ภายใต้มาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค แต่การผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ดังกล่าวนั้นทำให้ประชาชนจำนวนมากขาดความระมัดระวังตัว เช่นที่เคยปฏิบัติมา ซึ่งมีความเสี่ยง อย่างมากที่จะเกิดการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อนจนกลายเป็นการระบาดในวงกว้างต่อไปดังที่เกิดขึ้น ในหลายประเทศ

ข่าวจาก brighttv, ราชกิจจานุเบกษา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ