ราชกิจจาฯ ประกาศระเบียบ กก.กยศ.เปิดทางให้สถาบันการเงิน-นิติบุคคล บริหารกองทุนกยศ.

“ราชกิจจา” ประกาศระเบียบ กก.กยศ.เปิดทางให้สถาบันการเงิน-นิติบุคคล บริหารกองทุนกยศ.

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงินหรือนิติบุคคล ให้ทำหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาพ.ศ. 2563

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจ้างสถาบันการเงิน หรือนิติบุคคลให้ทำหน้าที่บริหารและจัดการการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ติดตามและเร่งรัดให้มีการชำระคืนเงินกู้ยืม เพื่อการศึกษาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (10) และมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียด http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/189/T_0003.PDF

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ