ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วยุดา คงแก้ว เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

 

CR : ราชกิจจานุเบกษา