กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส. ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ช่างยนต์ บัดนี้-3ส.ค.63

 

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฎิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนมลพิษ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน : 12,285 บาท

ลักษณะของงาน :

 1. สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจวัดมลพิษแหล่งกำเนิดมลพิษอื่นๆ หรือจากยานพาหนะ ตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่ต่ำกว่า 120 ครั้งต่อปี
 2. สนับสนุนงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
 3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนงานที่กำหนดไว้ในขอบเขตงานตาม ข้อ 1 ไม่ต่ำกว่า 10 ครั้งต่อเดือน

คุณสมบัติ :


 • มีสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
 • ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่ สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูก ลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะ กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือ ความผิดลหุโทษ

ผู้รับจ้างต้องยื่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาวุฒิการศึกษา, รับรองสำเนา ทุกฉบับ, ใบรับรองแพทย์ ฯลฯ สมัครด้วยตนเอง ณ กองตรวจมลพิษ ส่วนแผนงานและประมวลผล ชั้น 13 พร้อมด้วย และ ทาง E-mail : [email protected]

 • 1) รูปถ่าย จำนวน 1 รูป
 • 2) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) 1 ชุด
 • 3) สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองจบการศึกษา 1 ชุด
 • 4) หนังสือรับรองการทำงาน หรือ ฝึกงาน 1 ชุด
 • 5) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 • 6) ทะเบียนบ้าน 1 ชุด

นางสาวเบญจมาภรณ์ นพศริ /นางสาวเกศรินทร์ การสมเพียร ส่วนแผนงานและประมวลผล/กองตรวจมลพิษ [email protected] กองตรวจมลพิษ โทร. 0-2298-2534,0-2298-2538

รับสมัครบัดนี้-3ส.ค.63 ณ กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ