ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ สตช.กำหนดหน่วยงาน-เขตอำนาจการรับผิดชอบฯ

ราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศ “สตช.” กำหนดหน่วยงาน-เขตอำนาจการรับผิดชอบฯ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 28)พ.ศ. 2563

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562 ลงวันที่25 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 นั้น

เนื่องจากได้มีการตรากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2563 เปลี่ยนแปลงชื่อ กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็น กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง รวมทั้งเปลี่ยนแปลงชื่อส่วนราชการภายในระดับกองกำกับการ จากกองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ เป็น กองกำกับการต่อต้านการก่อการร้าย ในสังกัดกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการดังกล่าวเสียใหม่

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 5 ของกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นายกรัฐมนตรีจึงออกประกาศกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกการกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่ การปกครองของกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจ การรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2562

ข้อ 2 ให้กำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของ กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยมีรายละเอียดตามบัญชี แนบท้ายประกาศนี้

ข้อ 3 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

คลิกอ่านรายละเอียด : ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหน่วยงานและเขตอำนาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครองของส่วนราชการ (ฉบับที่ 28)พ.ศ. 2563

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ