ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุวุฒิต่ำกว่าป.ตรี/ป.ตรีขึ้นไป25อัตรา สมัครออนไลน์3-18ส.ค.63

 

ไปรษณีย์ไทย จำกัด  มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิต่าง ๆ เพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานในคุณวุฒิต่าง ๆ รวม 25 อัตรา

รหัสคุณวุฒิ 01 สังกัดฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,830 บาท มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดและบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ด้านการขนส่งและ Logistis ระหว่างประเทศ รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการนำเข้า – ส่งออก และพิธีศุลกากร มีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์เกี่ยวกับระบบการจำหน่ายสินค้า e-Commerce และการใช้ Platform e-Marketplace รวมทั้งการทำตลาด e-Commerce และDigital Marketing เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี และมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น IELTS, TOELF, TOEIC, TU-GET CU-TEP เป็นต้น ที่มีอายุผลการทดสอบไม่เกิน 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ และใช้งานโปรแกรม Micrasoft Office ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 02 สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,830 บาท มีประสบการณ์การทำงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 2 ปี สามารถวางแผนและดำเนินงานพัฒนาบุคลากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้

รหัสคุณวุฒิ 03 สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,830 บาท มีความรู้ความสามารถในการจัดทำแผนการตลาด กิจกรรมส่งเสริมการขาย และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งพูด ทั้งเขียนได้ หากมีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น TU-GET CU-TEP TOEIC TOEFL IELTS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 04 สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งทักษะการพูดและการเขียนในระดับดี สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีใบรับรองผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่น TOEIC/ELTS/TOEFL/TU-GET/CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รหัสคุณวุฒิ 05 สังกัดฝ่ายขายและการตลาดระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 06 สังกัดฝ่ายพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ต้องความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง วิชาความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม การวิเคราะห์ออกแบบระบบ

รหัสคุณวุฒิ 07 สังกัดฝ่ายระบบบริการธุรกิจระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม

 • 1. มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานด้วย UML
 • 2. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา Software ด้วย Net Framework เช่น C#, VB.Met. ASP Net, uns JAVA, JSP,Servlet
 • 3.มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีของ Web Server, XML HTML๕ และ AJAX
 • 4. มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน Web Sever เช่น I5, Apache, Tormcat
 • 5. มีความรู้ความสามารถในการสร้างรายงานด้วย Crystal Report
 • 6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ฐานข้อมูล Oracle และ AMicrosoft SOL Seruer
 • 7. มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน SO. Staternent
 • 8. มีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • 9. สามารถทำงานเป็นทีม

รหัสคุณวุฒิ 08 สังกัดฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กร จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รหัสคุณวุฒิ 09 สังกัดฝ่ายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

รหัสคุณวุฒิ 10 สังกัดฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนด้านดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,890 บาท

รหัสคุณวุฒิ 11 สังกัดฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel uaeseuu System Application Program (SAP)

รหัสคุณวุฒิ 12 สังกัดฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล จำนวน 3 อัตรา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม

 • – มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูล (DBMS) โดยใช้ Oracle/Microsoft SQL,Server
 • – มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูล NOSQL โดยใช้ MongoDB
 • – มีความรู้ในการจัดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ โดยใช้ Hadoop Big Data
 • – มีความรู้ในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Linux และ Microsoft Windows
 • – มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้โปรแกรมภาษา C# .NET, Java, C/C++ หรือ Phyton เป็นต้น
 • – มีความรู้ความชำนาญในการใช้ภาษา SQL, NOSQL และ PL/SQL ในการติดต่อเรียกใช้งานฐานข้อมูล
 • – มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 13 สังกัดฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติเฉพาะเพิ่มเติม

 • 1 มีความรู้ด้านระบบ WAN, LAN, WLAN,TC/IP เป็นอย่างดี
 • 2. มีความรู้ด้าน Network Security เบื้องต้น
 • 3.มีความรู้ในการออกแบบติดตั้ง และตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย เช่น Switch Router เป็นต้น
 • 4. สามารถปรับปรุง และบำรุงรักษาเพื่อให้ดำรงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและเสถียรภาพของระบบเครือข่าย
 • 5. สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบเครือข่าย
 • 6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • 7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
 • 8. สามารถทำงานเป็นทีมงานได้

รหัสคุณวุฒิ 14 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,890 บาท ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.) แขนงไฟฟ้ากำลังระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร

รหัสคุณวุฒิ 15 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 16,830 บาท ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กส.) สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ระดับไม่น้อยกว่าภาคีสถาปนิกจากสภาสถาปนิก โดยมีความรู้ความชำนาญสามารถออกแบบเขียนแบบด้วยความพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad และสามารถนำเสนองานด้วยการขึ้นโมเดลด้วยโปรแกรม ๓ มิติ เช่น โปรแกรม ARCHICAD หรือ 3DMAX หรือ SKETCH UP หรือ RAVIT เป็นต้น ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 16 สังกัดฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท มีความรู้ความชำนาญด้านการสำรวจที่ดิน การทำแผนที่ การคำนวณหาค่าระดับสูง-ต่ำ ของพื้นที่ การหาปริมาณดินตัด ดินถม รวมถึงสามารถใช้เครื่องมือสำรวจได้ทุกชนิด และสามารถเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมAuto Cad หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

รหัสคุณวุฒิ 17 สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
วิชาสอบ

รหัสคุณวุฒิ 18 สังกัดฝ่ายยานพาหนะขนส่ง จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,740 บาท
วิชาสอบ

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://job.thailandpost.com/ ได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ