รับสมัครผู้ตรวจการแผ่นดิน2คน แทนตำแหน่งที่ว่าง บัดนี้-21ส.ค.63


 

24 ก.ค. 63 –  คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดิน 2 คน เพื่อทำหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่าง รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ส.ค. นี้  

คณะกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน มติให้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการแผ่นดินแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน  2  คน ประกอบด้วยการแทนตำแน่ง นายบูรณ์ ฐาปนดุลย์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่มีอายุครบ 70 ปี และ พลเอกวิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 6 ปี ส่วนคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง 2 ตำแหน่ง ต้องเป็นไปตามมาตรา  8 (1) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 คือเป็นผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญ และประสบการณ์เกี่ยวกับบริหารราชการแผ่นดินไม่ต่ำกว่าอธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่า หรือหัวหน้าหน่วยงานรัฐที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่ากรม และต้องดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี  รวมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 8 และ 9 ของกฎหมายดังกล่าว อาทิ ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุไม่ต่ำกว่า 45 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ  

ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าวและสนใจสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถเข้ายื่นแบบใบสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ส.ค. 63 ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  บริเวณห้องโถง  ชั้น 1  อาคารสุขประพฤติ  ถนนประชาชื่น  เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร และเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์วุฒิสภา 

ข่าวจาก วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ