สมัครงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประจำปี 2563 จำนวน 383อัตรา รับสมัครบรรจุ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 15-31ก.ค.63 รับทั่วประเทศ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563 จำนวน 383อัตรา

สมัครงานการไฟฟ้า2563


 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รับสมัครงานการไฟฟ้า ประจำปี 2563
เพื่อ สอบบรรจุเป็นพนักงาน คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

 • วิศวกร จำนวน 177 อัตรา
 • นักธรณีวิทยา จำนวน 3 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 14 อัตรา
 • นิติกร จำนวน 7 อัตรา
 • นักบัญชี จำนวน 7 อัตรา
 • เศรษฐกร จำนวน 2 อัตรา
 • วิทยากร 45 อัตรา
 • นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
 • ช่าง จำนวน 124 อัตรา
 • พนักงานวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
 • นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครงานการไฟฟ้า

 • กำหนดอายุ ตามระดับคุณวุฒิ ดังนี้
 • ปวส. ไม่เกิน 26 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • ปริญญาตรี ไม่เกิน 29 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • ปริญญาโท ปริญญาเอก ไม่เกิน 33 ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร

ประเภทอัตราที่เปิดรับสมัครงานกฝภ2563 :

 • 1. อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร
 • 2. อัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร

*หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถเลือกสมัครงานกฝผ ในอัตราทั่วไป หรืออัตราภูมิภาค ได้เพียงอัตราเดียวเท่านั้น

เปิดรับสมัครงานการไฟฟ้าทางเว็บไซต์ www.egat.co.th/recruit 15-31ก.ค.63 สามารถดูข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ : https://bit.ly/EGAT-Recruit-Position2020

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ