สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ-นักวิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน กพ บัดนี้-15พ.ค.63

 

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (จ้างเหมาบริการ) จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

 • – ไม่จำกัดเพศและอายุ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว)
 • – สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • – มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office, Internet)
 • – มีความรู้ด้านการสืบค้นข้อมูล รวบรวม สรุปวิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
 • – มีความรู้เบื้องต้นด้านงานประชาสัมพันธ์และการวางแผนประชาสัมพันธ์
 • – มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • – หากมีความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เช่น Photoshop, SPSS เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่สร้างสรรค์และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง สังกัด กองเกษตรสารนิเทศ ปฏิบัติงานใน กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทน เงินเดือน 15,000 บาท

มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • – มีความสามารถในการจับประเด็น วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างสรรค์เป็นบทโทรทัศน์บทสารคดี บทวิทยุ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ
 • – มีความชำนาญในการใช้โปรแกรมตัดต่อและโปรแกรมกราฟฟิคได้เป็นอย่างดี
 • – มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความกระตือรือร้น สนใจค้นคว้าและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • – มีความรับผิดชอบสูง มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานเป็นทีม
 • – หากมีประสบการณ์ทางด้านงานสารคดี ภาพยนตร์ โฆษณา บันทึกภาพเคลื่อนไหวและภาพนิ่ง บันทึกเสียง กราฟฟิคดีไซน์ หรือสิ่งพิมพ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร :

 • – รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1ปี
 • – สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1ฉบับ
 • – สำเนาใบปริญญาบัตร จำนวน 1 ฉบับ
 • – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

***หมดเขตรับสมัคร : 15 พฤษภาคม 2563***

สมัครด้วยตัวเองที่ : กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์ อาคาร 4 ชั้น 7 กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : กลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลประชาสัมพันธ์ โทร 02-281-2505

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ