ประธาน กสทช.เบรก “ฐากร” ลาออก ต่อเวลานั่งเลขาธิการถึง 1ก.ค.63

ประธานกสทช.เบรก ‘ฐากร ตัณฑสิทธิ์’ ลาออก ต่อเวลานั่งเลขาธิการ กสทช. ถึง 1 ก.ค.63 เผยหากลาออกตอนนี้ อาจมีผลให้ขาดความต่อเนื่องในการทำงาน

เมื่อวันที่ 24 เม.ย. พล.อ.สุกิจ ขมะสุนทร ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) มีคำสั่งที่ 1/2563 เรื่อง ให้เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ้นจากตำแหน่ง

โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีความประสงค์จะลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป แต่โดยที่ปรากฏสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในปัจจุบัน

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานมีหน้าที่เร่งดำเนินการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังกล่าว ประกอบกับปัจจุบันมีภารกิจสำคัญเช่น การเยียวยาคลื่นความถี่ 2600 เมกะเฮิรตซ์ การจัดหาผู้ประกอบการดาวเทียมทดแทนไทยคม 5 การจัดสรรคลื่นความถี่ 3500 เมกะเฮิรตซ์เป็นต้น

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าหน่วยงานขณะนี้ อาจมีผลให้ขาดความต่อเนื่อง และไม่สามารถบรรลุภารกิจดังกล่าวได้ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงยับยั้งการลาออกจากตำแหน่งของเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จึงมีคำสั่งให้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ