ประกาศวุฒิสภาตั้ง “ปรีชา จันทร์โอชา” เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยวแทนตําแหน่งว่าง

วันที่ 16 เมษายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่างความว่า

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พลเอกปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 103 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานวุฒิสภา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ