พาณิชย์แจ้งข่าวดี! เตรียมเสนอครม. ช่วยชาวไร่ข้าวโพด1.5แสนราย ที่ตกค้าง ให้ได้รับเงินชดเชย

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีมติขยายระยะเวลาโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ซึ่งเดิมเริ่มโครงการวันที่ 1 ก.ค. 2562-31 พ.ค. 2563 ทำให้เกิดช่วงฟันหลอ 1 เดือน คือ 1-30 มิ.ย. 2562 เป็นผลให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเดือนนี้ ไม่ได้รับเงินส่วนต่างจากโครงการประกันรายได้ จึงเห็นชอบเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ปลูกช่วง 1-30 มิ.ย. 2562 ได้รับเงินส่วนต่างด้วยในอัตรา 29 สตางค์ต่อกิโลกรัม (ก.ก.) มีเกษตรกรประมาณ 1.5 แสนราย ที่จะได้รับเงิน หรือต้องใช้เงินงบประมาณ 670 ล้านบาท ซึ่งได้ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำรองจ่ายไปก่อน และรัฐบาลจะตั้งงบประมาณจ่ายชดเชยให้ในปีถัดไป และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ยังได้เห็นชอบให้มีการทำประกันภัยพืชผลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้กับเกษตรกร หากประสบภัยพิบัติ 7 ชนิด เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ เป็นต้น และโรคระบาด โดยรัฐบาลจะร่วมมือกับ ธ.ก.ส. จ่ายเบี้ยประกันให้กับเกษตรกรในอัตราไร่ละ 160 บาท โดยรัฐบาลจ่าย 96 บาท ธ.ก.ส. ช่วยจ่าย 64 บาท หากต่อไปข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความเสียหายจายภัยพิบัติ จะได้รับการชดเชยไร่ละ 1,500 บาท แต่ถ้าเป็นโรคระบาด จะได้รับชดเชยไร่ละ 750 บาท ใช้วงเงิน 313 ล้านบาท โดยให้ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน และรัฐบาลจะตั้งงบชดเชยให้ภายหลัง

นายจุรินทร์กล่าวว่า ยังได้ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง โดยมีมติให้เพิ่มวงเงินชดเชยให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เพราะขณะนี้ราคาหัวมันสดมีแนวโน้มลดลง จากปัญหาภัยแล้ง ทำให้เชื้อแป้งไม่ได้ตามเกณฑ์ และยังมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ตลาดต่างประเทศมีปัญหาอุปสรรค โดยวงเงินที่มีอยู่เดิม ไม่น่าจะเพียงพอที่จะจ่ายชดเชยรายได้ จึงเห็นชอบให้นำเสนอ ครม. เพื่อขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีก 460 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินให้ ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน และรัฐบาลจะชดเชยให้ปีถัดไป


ปัจจุบัน รัฐบาลได้ประกันรายได้มันสำปะหลังที่ก.ก.ละ 2.50 บาท มีกำหนดจ่ายเงินชดเชยรวม 12 งวด เดือนละ 1 งวดทุกวันที่ 1 ของเดือน จ่ายมาแล้ว 5 งวด คงเหลือ 7 งวด และงวดถัดไปจะจ่ายวันที่ 1 พ.ค. 2563 แต่ราคาปัจจุบัน เฉลี่ยอยู่ที่ ก.ก.ละ 2.08-2.10 บาท ทำให้ต้องจ่ายชดเชยเพิ่มขึ้น โดยผลผลิตได้ออกสู่ตลาดแล้วประมาณ 50% คงเหลืออีก 50%

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังขอความร่วมมือไปยัง 4 สมาคมที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง ได้แก่ ขอให้ไปหารือร่วมกันร่วมกับตัวแทนของกระทรวงพาณิชย์ว่าจะช่วยรับซื้อหัวมันสำปะหลังสดจากเกษตรกรในราคาก.ก.ละ 2.30 บาท ที่เชื้อแป้ง 25% ได้หรือไม่ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในยามวิกฤต และช่วยลดภาระของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายส่วนต่าง โดยขอให้มีคำตอบโดยเร็วที่สุด

นายจุรินทร์กล่าวว่า ขณะนี้โครงการประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด ได้ดำเนินการมีความคืบหน้าโดยลำดับ แต่ยังพบปัญหามีเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับเงินชดเชย จึงสั่งการให้กรมการค้าภายใน ตั้งศูนย์รับเรื่องจากเกษตรกรที่เชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์จากนโยบายประกันรายได้ แต่ไม่ได้รับเงิน หรือติดปัญหาอุปสรรคใดๆ ให้แจ้งเรื่องเข้ามายังสายด่วน 1569 จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องให้เป็นการเฉพาะ และจะตรวจสอบข้อมูล ก่อนสั่งการไปยังผู้รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับชดเชยส่วนต่างต่อไป

ข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ