ผู้ว่าฯเลย สั่งปิดโรงแรมช่วงสงกรานต์ ห้ามข้าราชการเดินทางไปนอกพื้นที่ ฝ่าฝืนคุก 2 ปีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเลย ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการควบคุมโรคจังหวัดเลย โดยได้มีผลการประชุมได้เพิ่มวางมาตราการเข้ม ในการป้องกันและการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) จังหวัดเลย เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในสถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง โดยได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ ลย 0032.007 ว 2567 ลงวันที่ 9 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แจ้งไปยังหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ธนาคาร โรงพยาบาลเอกชน และสถานศึกษาเอกชนทุกแห่งในจังหวัด


โดยในประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า 1. ปิดโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ทุกประเภท ในพื้นที่ จังหวัดเลย เว้นแต่โรงแรมใดประสงค์จะเปิดดําเนินกิจการตามความจําเป็น ให้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามข้อ 11 แห่งข้อกําหนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัดและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระดับอําเภอ

2. ห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าเขตจังหวัดเลยเพื่อเดินทางกลับประเทศ เนื่องจาก ด่านพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปิดการเข้า-ออก ประเทศ

3. มาตรการเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภทที่ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดเลย ห้ามหัวหน้า ส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทุกประเภท เดินทางออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดเลย เว้นแต่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่รักษาพยาบาล หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตามระเบียบว่าด้วยการอนุญาตเดินทางไปราชการ กรณีหัวหน้าส่วนราชการ ประจําจังหวัด นายอําเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับอนุญาตต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยตรง

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 18 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 และต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาทตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 แล้วแต่ กรณีด้วย

 

 

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ