กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 1. เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา ปวช.ทุกสาขา ปฏิบัติงานกทม.
 2. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 19 อัตรา ปวช.ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร ปฏิบัติงาน  กทม.,ศรีราชา, อุดร, ลำปาง, ตาก, เชียงใหม่
 3. เจ้าหน้าที่การเกษตร 14 อัตรา ปวช. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม ปฏิบัติงานกทม., อุดร, พิษณุโลก
 4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร ปฏิบัติงานศรีราชา, เพชรบุรี
 5. เจ้าพนักงานพัสดุ 5 อัตรา ปวส. ในทุกสาขาวิชา ปฏิบัติงาน กทม.
 6. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม.
  - เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรมาแล้วไม่น้อยกว่า5 ปี (หนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้างผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือหน่วยงานต้นสังกัดที่ออกให้ไม่เกิน1 เดือน) และ
  - ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายใบอนุญาตขับรถประเภทใดประเภทหนึ่งของรถใน11 ประเภทดังนี้ (1) รถกระบะเทความจุต่ำกว่า5 ลูกบาศก์หลา(2) รถฟาร์มแทรกเตอร์ทุกชนิด(3) รถบดล้อยางชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง(4) รถอัดฉีด(5) รถบรรทุกน้ำ(6) รถบรรทุกน้ำมัน(7) รถไม้กวาด(8) รถยกชนิดFork Lift(9) Carry Crane(10) รถบดทุกชนิด(11) และเครื่องบดอัดชนิดขับเคลื่อนด้วยตนเอง(Self Propelled Compactor
 7. นายช่างศิลป์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานตาก ปวส. ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาศิลปหัตถกรรมสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
 8. ช่างไม้ 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. 
  - มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานในด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ
  - ปวช. ในสาขาวิชาการก่อสร้าง
 9. เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานขอนแก่น ปวส. ในสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10. เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา ปฏิบัติงานสุราษฎร์ธานี ปวส. ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม
 11. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ปวส. ในสาขาวิชาเครื่องยนต์สาขาวิชาไฟฟ้าสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาการก่อสร้างหรือสาขาวิชาเครื่องกล
 12. นายช่างโยธา 1 อัตรา ปฏิบัติงานเชียงใหม่ ปวส. ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาส ารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 13. นายช่างสำรวจ 2 อัตรา ปฏิบัติงานเชียงราย, แม่สะเรียง ปวส. ในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาส ารวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 14. ช่างสำรวจ 1 อัตรา ปฏิบัติงานเพชรบุรี ปวช. ในสาขาวิชาโยธาสาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง
 15. นักวิชาการป่าไม้ 6 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ ปฏิบัติงานศรีราชา, สุราษฎร์ธานี, นครราชสีมา, อุบลราชธานี, พิษณุโลก, เชียงราย 
 16. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตร์ ปฏิบัติงานแพร่
 17. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 9 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงานที่ กทม, ปัตตานี, ขอนแก่น, นครสวรรค์, ตาก 
 18. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา ปฏิบัติงานสระบุรี, เพชรบุรี, สุราษฎร์ธานี ป.ตรี ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางสารสนเทศศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ ทางระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต
 19. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ปฏิบัติงานกทม. ป.ตรีทุกสาขา
 20. นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา ปฏิบัติงานปัตตานี ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 21. นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 6 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม., ปราจีน, สุราษฎร์ธานี, อุบลราชธานี, แม่สะเรียง ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาทางวิศวกรรมส ารวจ ทางวิศวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศทางเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ทางภูมิศาสตร์แผนที่ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศทางภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อมทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางสารสนเทศภูมิศาสตร์
 22. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพสาชาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมหรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อมทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
 23. นักวิชาการสัตวบาล 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางสัตวบาลหรือทางสัตวศาสตร์
 24. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
 25. วิศวกรโยธา 4 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด
 26. สถาปนิก 1 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรี ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด
 27. สัตวแพทย์ 2 อัตรา ปฏิบัติงาน กทม. ป.ตรี ในสาขาวิชาสัตวแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
 28. พนักงานพิทักษ์ป่า 681 อัตรา ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า คือ มีความรู้ความชำนาญในภูมิประเทศ สัตว์ป่า พันธุ์ไม้ และการเดินป่า ซึ่งเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (ต้อสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการผ่านงานจากผู้ว่าจ้าง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น หรือหน่วยงานต้นสังกัด)

เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dnp.thaijobjob.com 8เม.ย.-1พ.ค.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม ตำแหน่งที่ 1-27)) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า))

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
กรมอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช งานราชการกรุงเทพ งานราชการภาคกลาง งานราชการภาคอีสาน งานราชการภาคเหนือ งานราชการภาคใต้ ป.ตรี ป.ตรีทุกสาขา ปริญญาตรี ปริญญาตรีทุกสาขา ปวช. ปวส. ไม่จำกัดวุฒิ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ธ.ก.ส.รับสมัครสอบบรรจุพนักงานคอมพิวเตอร์-ประชาสัมพันธ์ ป.ตรี สมัครออนไลน์บัดนี้-15มิ.ย.63
กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี76อัตรา สมัครออนไลน์7-28พ.ค.63
กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครสอบบรรจุเป็นทหารชั้นประทวน-สัญญาบัตร59อัตรา บัดนี้-31มี.ค.63
(งานรัฐวิสาหกิจ)ทีโอที รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานหลายอัตรา ป.ตรีขึ้นไป สมัครออนไลน์บัดนี้-24ก.พ.63
กฟผ.เตรียมเปิดรับสมัครงาน วุฒิปวช.ขึ้นไป ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย เร็วๆ นี้