ธอส. เปิดรับสมัคร นิติกร นิติกรอาวุโส ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2556

ธอส. เปิดรับสมัคร นิติกร นิติกรอาวุโส ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิ.ย. 2556

 

ธอส.นิติกรสมัครงาน

ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

นิติกร / นิติกรอาวุโส – คุณวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต
– อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
– มีประสบการณ์ตรง ด้านการบังคับคดี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

เอกสารประกอบการรับสมัคร  (จำนวนอย่างละ 1 ชุด)

  • ประวัติ (Resume)
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาหนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript)  และสำเนาใบปริญญาบัตร
  • หนังสือรับรองประสบการณ์ / การผ่านงาน
  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
  • ใบสำคัญทางทหาร  เช่น สด.43 หรือ สด. 8 (เฉพาะเพศชาย)
  • หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล  หรือทะเบียนสมรส  หรือทะเบียนหย่า เป็นต้น

กำหนดการรับสมัคร

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถ สมัครด้วยตนเองที่  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล  ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2   ชั้น 11  เลขที่ 63  ถ.พระราม 9  เขตห้วยขวาง  กรุงเทพ 10310   โทรศัพท์  0-2202-1951  และ 0-2202-1246  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  10 -12   มิถุนายน  พ.ศ. 2556   ในเวลาทำการ  08.30  – 15.30 น.  (พักเที่ยง)

ทั้งนี้   ธนาคารจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ  ณ  ธนาคารอาคารสงเคราะห์   สำนักงานใหญ่     ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล   ส่วนการพนักงาน  อาคาร 2  ชั้น 11  หรือ  www.ghbank.co.th  ในวันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2556

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ