กรมการท่องเที่ยว รับสมัครพนักงานขับรถยนต์14อัตรา เพศชาย วุฒิ ป.6 บัดนี้-16มี.ค.63

 

กรมการท่องเที่ยว มีความประสงค์จะจ้างเหมาเอกชน (ลูกจ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงาน
ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มช่วยอำนวยการและสารบรรณ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน ๑๔ อัตรา

๑. คุณสมบัติของลูกจ้างเหมาบริการ

 • ๑.๑ เพศชาย มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปี และหากอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าสภาพร่างกายพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้
 • ๑.๒ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
 • ๑.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ลมบ้าหมู ตาบอดสี หัวใจผิดปกติหรือโรคที่สังคมรังเกียจ (มีใบรับรองแพทย์ พร้อมทั้งมีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี)
 • ๑.๔ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
 • ๑.๕ ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาถึงจำคุก หรือถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายมาก่อน เว้นแต่คดีกระทำโดยประมาทหรือในความผิดลหุโทษ และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ๑.๖ ไม่เป็นผู้เสพสุราเป็นอาจิณ หรือติดยาเสพติดใด ๆ
 • ๑.๗ มีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์และการขนส่งเป็นอย่างดี
 • ๑.๘ มีความรู้พื้นฐานด้านรถยนต์ การบำรุงรักษา และสามารถขับรถยนต์เกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ได้เป็นอย่างดี
 • ๑.๙ มีความรู้ความสามารถตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ
 • ๑.๑๐ สามารถปฏิบัติงานได้ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
 • ๑.๑๑ สามารถปฏิบัติงานในท้องที่กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และจังหวัดต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร

๒. ขอบเขตความรับผิดชอบ


 • ๒.๑ ปฏิบัติงานรับ-ส่ง เอกสารของกรมการท่องเที่ยว
 • ๒.๒ ทำหน้าที่เป็นพนักงานขับรถยนต์ ในการขับรถรับ-ส่ง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย
 • ๒.๓ บำรุงตรวจสอบรถยนต์โดยการตรวจสภาพเครื่องยนต์ ตรวจเช็คน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระดับน้ำในหม้อน้ำ ตรวจเช็คน้ำมันเบรก-คลัตช์ ตรวจเช็คระบบไฟเลี้ยว ไฟเบรก ไฟส่องสว่าง ไฟหน้า – ไฟหรี่ ตรวจเช็คลมยาง ตรวจเช็คน้ำกลั่นแบตเตอรี่ ตรวจเช็คกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ และตรวจเช็คน้ำมันเชื้อเพลิงต้องเต็ม
  อยู่เสมอ ให้อยู่ในความพร้อมที่จะใช้งานบริการตลอดเวลา หรือหากเกิดความชำรุดบกพร่องหรือความไม่สมบูรณ์ของเครื่องยนต์และอุปกรณ์อื่นใด รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถยนต์ จะต้องแจ้งผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างให้ทราบทันที่
 • ๒.๔ รักษาความสะอาดของตัวรถ ปัดกวาดล้างเช็ดถูกภายใน – ภายนอกรถที่ประจำอยู่ทุกวันตามที่ได้รับมอบหมายให้พร้อมที่จะบริการได้ทันที
 • ๒.๕ ตรวจสอบความชำรุด บกพร่องของรถยนต์ และดำเนินการแก้ไขเบื้องต้น พร้อมแจ้งหัวหน้างานให้ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
 • ๒.๖ รวบรวมข้อมูล เอกสารการขอใช้รถยนต์ และจดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้งที่ใช้รถราชการ

๓. อัตราค่าจ้าง ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน

๔. เอกสารหลักฐานในการรับสมัคร

 • ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
 • ๔.๒ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษา และได้อนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ
 • ๔.๓ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบขับขี่ จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
 • ๔.๔ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่มีชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
 • ๔.๕ ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับหลักฐานทุกฉบับ

 ๕. วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร

ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มช่วยอำนวยการและสารบรรณ กรมการท่องเที่ยว อาคาร ๑ ชั้น ๑ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๑๔ ๑๔๙๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ