สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ รับสมัครนักจิตวิทยาคลินิก ป.ตรี 11-17ก.พ.63

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา เงินเดือน 20,480 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 2 ปี 

หลักฐานประกอบการสมัคร

  1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายมาแล้วไม่เกินกว่า 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 1 รูป
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประจำตัวประชาชน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง และชื่อกำกับไว้ด้วย
  3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ที่ตรงตามประกาศรับสมัคร โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร จำนวน 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง และชื่อกำกับไว้ด้วย
  4. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบกองเกินทหาร จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง และชื่อกำกับไว้ด้วย
  5. หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมคำรับรองสำเนาถูกต้อง และชื่อกำกับไว้ด้วย
  6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

สมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 11-17 ก.พ.63 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ