ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รับสมัครบรรจุเจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวช.11-17ก.พ.63

 

ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี มีวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านพาณิชยกรรม, ด้านบริหารธุรกิจ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 474 หมู่ 9 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ภายในวันที่ 11-17 ก.พ.63 โทร.0-5372-1578

หลักฐานที่ต้องยื่นสมัคร


  • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1.5×2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
  • สำเนาใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน ที่แสดงหรือระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องระบุวันที่สำเร็จการศึกษาไว้ด้วย และได้รับใบอนุมัติจากผู้มีอำนาจภายในวันปิดรับสมัครคือ 17 ก.พ.63 
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น สำเนาใบทะเบียนสมรส, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ
  • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
  • ทั้งนี้ ใบสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ