ธนาคารออมสิน รับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 อัตรา 

  1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน
  2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านคอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจะต้องมีวิชาคอมพิวเตอร์ในหลักสูตรปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
  3. เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
  4. อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  5. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร หรือได้รับการยกเว้น
  6. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

สมัครทางเว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/ > สมัครงาน Career > ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ > ดูรายละเอียดในตำแหน่ง "พนักงานระดับ 4-5 สังกัดกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ" > คลิกเลือก "สมัคร" กรอกเลขบัตรประชาชน เลือก "สมัคร"  แล้วทำตามขั้นตอนการสมัครทีละขั้นตอน

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถามฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

                                   

Advertisement

                                   
 
แบ่งปัน
ธนาคารออมสิน ป.ตรี ปริญญาตรี สมัคร ออมสิน สมัครงานออมสิน สมัครทางอินเทอร์เน็ต สมัครออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ

- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ


เรื่องที่คุณอาจสนใจ

คณะศึกษาศาสตร์ มอ.รับสมัครอาจารย์ บัดนี้-30เม.ย.63
กทม.รับสมัครบรรจุ”ดับเพลิง”หลายอัตรา ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-4ก.พ.63
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน-พลเรือน(ชาย-หญิง) วุฒิ ม.3 27ม.ค.-5ก.พ.63
สำนักงบประมาณ รับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครออนไลน์3-24ก.พ.63
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-31ม.ค.63